Стачници погребаха образованието в Ловеч

Над 400 учители в Ловеч погребаха образованието във вторник

Стач­ка­та оп­ря в из­бо­ри­те, след ка­то ста­на яс­но, че учи­те­ли зап­лаш­ват да бой­ко­ти­рат учас­ти­е­то си в сек­ции. Съ­щев­ре­мен­но зам.-ми­нис­тъ­рът на фи­нан­си­те Лю­бо­мир Да­цов в сря­да сут­рин по БНР вър­на топ­ка­та към об­щи­ни­те. Са­мо 10% от учи­лищ­ни­те па­ри били пряко от ми­нис­терство­то. Ос­та­на­ли­те са в ръцете на кме­то­ве­те, тъй ка­то фи­нан­си­ра­не­то ста­ва на ба­за брой на уче­ни­ците. Те обаче оти­ват за ма­ло­мер­ни па­ра­лел­ки и раз­дут щат. Ни­кой не ис­ка да пра­ви ре­фор­ми пре­ди из­бо­ри­те. Има още

Една целувката на Чочо Попйорданов – „А днес накъде“

Чочо Попйорданов и Красимира Демирова

По­пу­ляр­ни­ят и оби­чан от пуб­ли­ка­та ак­тьор Чо­чо Попйор­да­нов це­лу­на парт­ньор­ка­та си от фил­ма “А днес на­къ­де” Кра­си­ми­ра Де­ми­рева пред ре­дак­ци­я­та на НГ. Има още

Троян празнува Петковден

С тър­жес­тве­на све­та ли­тур­гия в цър­ква­та “Св. Па­рас­ке­ва” ще за­поч­не праз­ни­кът на Тро­ян на 14 ок­том­ври – Пет­ков­ден. В 10 ч. е стар­тът на 40-ия ре­пуб­ли­кан­ски ма­ра­тон по ори­ен­ти­ра­не “Хе­мус” – 2007 в парк “Ка­пин­чо”. Зна­ме­то на гра­да ще бъ­де из­диг­на­то в 10,30 ч. на пло­щад “Въз­раж­да­не”. Има още

Режисьорът на „Плейбек“ Елица Матеева – аут от театъра

Елица МатееваЕлица Матеева

Пи­а­рът на Ловешкия те­а­тъ­р Ели­ца Ма­те­е­ва на­пус­на по вза­им­но съг­ла­сие поста си в Ловешкия театър. За­по­вед­та бе връ­че­на от ди­рек­то­ра Ва­сил Ва­си­лев на 9 ок­том­ври – точ­но в де­ня на зак­ри­ва­не­то на Дни­те на мла­да­та ре­жи­су­ра. Има още

Axel Sommer от Езиковата с изложба в София

Ак­сел Зо­мер (Axel Sommer), учител в Езиковата гимназия в Ловеч, по­каз­ва от­къ­си от фо­тог­раф­ско­то си прос­ле­дя­ва­не на една мюн­хен­ска­та ин­ста­ла­ция. Те са организирани като изложба в Со­фия под името  “Вод­ни удо­волствия”. Тя се от­кри­ва на 23 ок­том­ври от 18 ч. в Скай си­ти – Со­фия. Сним­ките фиксират мигове на не­об­ре­ме­не­ни­те вод­ни удо­волствия, но и са и до­ку­мен­та­ция на но­ви въз­мож­нос­ти за офор­мя­не на об­щес­тве­ни прос­транства – своеобразно вод­но из­кус­тво за жи­те­ли­те на един град.