Крадец-„репортер“ върлува в театъра

Кра­дец, пред­ставил се за ре­по­ртер от  ТВ “Ка­нал 3”, об­рал две ак­три­си от Ло­веш­ки­я те­а­тър във втор­ник сле­до­бед, научи НГ. Мо­ше­ни­кът из­пол­звал­ су­ма­то­ха­та око­ло про­веж­да­щи­я се в момента фес­ти­вал на мла­ди­те и по­ис­кал да раз­гле­да сгра­да­та пре­ди сни­мки. Лю­без­ни­те до­мак­и­ни му по­ка­за­ли ос­вет­ле­ни­е­то и об­ста­нов­ка­та. Кра­де­цът обаче проникнал в гримьор­ните и от­крад­нал па­ри, GSM-и и фо­то­а­па­рат.

(За феста виж по-долу)

Гладна стачка в Ловеч.Вдигат палатки!!!

Стачката продължава

Глад­на стач­ка и па­лат­ков ла­гер за­мис­лят учи­те­ли­те в Ло­веч, ако не се стиг­не в пе­тък до спо­ра­зу­ме­ние с пра­ви­телство­то. Тръг­на и под­пис­ка за ос­тав­ка­та на фи­нан­со­вия ми­нис­тър Пла­мен Оре­шар­ски. Днес стач­ку­ва­щи­те за по­ре­ден път ще ма­ни­фес­ти­рат през гра­да. Вче­ра към про­тес­та се при­съ­е­ди­ни­ха до­ри учи­те­ли от Пле­вен, Тро­ян, Лу­ко­вит и Те­те­вен. Стач­ка­та на­би­ра не­о­чак­ва­на за уп­рав­ля­ва­щи­те раз­ме­ри и ско­рост. Има още

Касиел Ноа Ашер взриви Ловешкия фест, предлагат обсада

Касиел Ноа АшерКасиел Ноа Ашер разговаря с ловешкия актьор Стоян Георгиев.

Актрисата Касиел Ноа Ашер взриви феста на младите режисьори в сряда вечер, когато по време на дискусията разказа какви са били условията й на работа в Младежкия театър. Мнозина от присъстващите млади режисьори като Валерий Пърликов, потвърдиха изключителните трудности за работа у нас, както и липсващата роля на министерството на културата. Тодор Карастоянов от екипа на Касиел дори предложи веднага да се тръгне към София и да се обсади министерството на Стефан Данаилов.Стигна се до автоколона, но към квартал „Вароша“. Все пак това бе първата по-сериозна дискусия в Ловеч, където преди години кръстосваха шпаги младите тогава режисьори-бунтари Иван Станев и Бойко Богданов.

В сря­да, трети ден от феста на младите режисьори в Ловеч, се иг­ра скан­дал­ния спектакъл ”Ни­що по-­ху­ба­во“ на Мла­ден Алек­си­ев с още по-нашумялата Ка­си­ел Ноа Ашер. Ак­три­са­та пожъна невероятен успех сред публиката, за сцена бе избран един от „ръкавите“ на театъра в Ловеч. Има още

Кой какъв номер в бюлетината за Ловеч?

Кой какъв номер бюлетина получи за местните избори:

 

№ 1 По­ли­ти­чес­ка пар­тия “Но­во­то вре­ме”

№ 2 “Де­сен али­анс – Обе­ди­не­ни де­мок­ра­тич­ни си­ли” Има още

Съдът оправда и „Посредник“

С оп­рав­да­тел­ни при­съ­ди прик­лю­чи де­ло­то за кле­ве­та, за­ве­де­но от ад­во­кат Ди­лян Ми­чев от Угър­чин сре­щу жур­на­лис­та Дра­го­мир Це­нов и глав­ния ре­дак­тор на “Пос­ред­ник” Иван­ка Ва­те­ва. В ка­чес­тво­то си на ищец Ми­чев пре­дя­ви иск към Це­нов за 5000 лв. Пле­вен­ски­ят“Пос­ред­ник” по­ве­ри за­щи­та­та си на ло­веш­кия ад­во­кат Ста­нис­лав Ива­нов. Има още

Гласът на народа: Кипна ми най-после!!!

Кип­на ми най-пос­ле! Ще из­лея мъ­ка­та си – не са­мо мо­я­та, а на поч­ти 90% от стра­да­ни­я­та на тоз не­во­лен бъл­гар­с­ки роб. Роб с ени­чар­с­ки про­и­з­ход. За то­ва из­ми­на­ло вре­ме смя­тах, че мал­ко-от­мал­ко в акъ­ла ви е нас­тъ­пи­ла про­мя­на. Но уви… Има още

Гришата: Да не би да имат два инструмента?!

 

В за­ла “Ри­ла” на хо­тел “Ше­ра­тон” собстве­ни­кът на Ли­текс Гри­ша Ган­чев да­де ин­тер­вю. По­вод за прес­кон­фе­рен­ци­я­та бе офи­ци­ал­но­то пред­ста­вя­не на i-mode ка­то спон­сор на ПФК Ли­текс. Ган­чев и из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на “Гло­бул” Та­на­сис Ка­ци­ру­бас пред­ста­ви­ха и но­ви­те еки­пи на от­бо­ра, на ко­и­то стои ло­го­то на мо­бил­на­та ин­тер­нет-ус­лу­га.

 

 

 

– Г-н Ган­чев, ка­же­те ня­кол­ко ду­ми око­ло по­во­да за то­ва съ­би­ра­не в хо­тел “Ше­ра­тон”?

– Мо­га да ка­жа, че “Гло­бул” е мно­го го­ля­ма ком­па­ния. За нас е удо­волствие, че ста­нах­ме рек­лам­но ли­це на та­зи из­вес­тна по цял свят фир­ма. Смя­там, че с иг­ри­те си ще оп­рав­да­ем тях­но­то до­ве­рие. Има още

Кой подкрепя Минчо Казанджиев през 2007?

Граждански комитет

Ние му се до­ве­ря­ва­ме и го под­к­ре­пя­ме, за да ос­та­не Ло­веч в доб­ри ръ­це.

Ан­гел Га­тев Въл­чев – аг­ро­ном

инж. Асен Ми­тев Тон­чев – из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Сто­пан­с­ка ка­ма­ра – Ло­веч

Бо­ян Асе­нов Бо­я­нов – ди­рек­тор на РУ­СО – Ло­веч

Ва­лен­тин Ни­ко­лов Узу­нов – ху­дож­ник Има още