Стачкуващи „нападнаха“ с тебешир ДПС в Ловеч

Стачкуващите пред театъра в четвъртъкСтачкуващите учители „нападнаха“ с тебешир централата на ДПС в Ловеч в петък. Това стана след скандалното , според тях, изказва на Ахмед Доган, който казал, че 90% от тях са некадърни. Има още

За Минчо Казанджиев, Богомил Караджов и Анелия Иванова – моралът е най-важен…

Според мен в политиката най-важното е моралът.За всич­ки е яс­но, че в но­вия об­щин­ски съ­вет в Ловеч от­но­во за вто­ри по­ре­ден път ня­ма да има по­ли­ти­чес­ка гру­па с пъл­но мно­зинство. То­ва пред­по­ла­га раз­лич­ни ко­а­ли­ции при взе­ма­не на от­дел­ни ре­ше­ния. Ако те­зи ко­а­ли­ции са прин­цип­ни, а не за­щи­та­ват теснопар­тий­ни ин­те­ре­си, то мно­го­об­ра­зи­е­то от мне­ния по-ско­ро ще е пре­димство, от­кол­ко­то не­дос­та­тък. Сти­га ръ­ко­во­ди­те­ли­те на гру­пи в Об­щин­ския съ­вет да го осъз­на­ват.

Та­ка ли бе­ше в пре­диш­ни­те ман­да­ти? Има още