Автобус със стачкуващи от Ловеч катастрофира край Микре

Стачници в Ловеч освиркват власттаДнес стачкуващите отпътуваха от Ловеч за София.

Автобус с ловешки учители, пътуващи към София за участие в националния протестен митинг в четвъртък, катастрофира в близост до бензиностанция “Петрол” край с. Микре около 7,45 ч., съобщи полицията. Има още

Гласът на народа: Умната на изборите!

Пак из­бо­ри са се за­да­ли. Мес­т­ни из­бо­ри. А ние, бъл­га­ри­те, тряб­ва да из­би­ра­ме. За­що ли оба­че вът­ре в нас усе­ща­ме при­лив на поредна до­са­да? За­що ли обе­ща­ни­я­та, ко­и­то слу­ша­ме, не дос­ти­гат до съз­на­ни­е­то ни? Как да по­вяр­ва­ме, ма­кар всич­ки да обе­ща­ват из­пъл­ни­ми не­ща. Ако на­и­с­ти­на мис­лят за хо­ра­та, ако впрег­нат екип, си­ли­, ам­би­ци­о­з­ност­, ум, обе­ща­ни­я­та им ня­ма да ос­та­нат не­и­з­пъл­не­ни. Има още

Регистрират кражби на ток

Об­що 414 краж­би на ток от пот­ре­би­те­ли са кон­ста­ти­ра­ни през пос­лед­ни­те три ме­се­ца, съ­об­щи ЧЕЗ Бъл­га­рия. Над 8100 про­вер­ки са из­вър­ше­ни от от­дел “Не­тех­ни­чес­ки за­гу­би” към три­те раз­пре­де­ли­тел­ни дру­жес­тва от За­пад­на Бъл­га­рия. Има още

Залавят затворник край Ловеч

Зат­вор­ник от Ру­се, из­ле­жа­ващ при­съ­да в Ло­веш­кия зат­вор, е за­ло­вен на 15 ок­том­ври око­ло 21,50 ч. бли­зо до ка­фе “Ев­ро­фут­бол” в бл. “Кос­мос”, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Има още

Мъж се задуши при пожар в Троян

Мъж на 77 г. от Тро­ян по­чи­на след за­ду­ша­ва­не с въг­ле­ро­ден дву­о­кис при по­жар в до­ма си, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. По­жа­рът въз­ник­нал на 15 ок­том­ври сут­ри­на­та око­ло 7,20 ч. Огъ­нят тръг­нал от печ­ка на твър­до го­ри­во. Пла­мъ­ци­те об­хва­на­ли прис­трой­ка­та, в ко­я­то М. М. спял. Близ­ки­те на въз­рас­тни­ят чо­век из­ви­ка­ли вед­на­га спеш­на по­мощ. Мал­ко по-­къс­но той по­чи­нал в бол­ни­ца­та в следствие на теж­ко въг­ле­род­но от­ра­вя­не.

Пожар под „Народен глас“ блокира журналисти

Пожарът под редакцията бе потушен

Пожар избухна в сградата на “Колектив” в блок “Космос” във вторник на обяд. Огънят пламна след като навярно немърлив пушач си хвърлил фаса в носещата колона, пълна с отпадъци. Сигналът за пожара беше подаден от редакцията на “Народен глас”. Огнеборците пристигнаха на шестата минута. Поради гъстия и задушаващ дим работата на “вестника на народа” беше блокирана повече от три часа. Това обаче не се отрази върху качеството на  вестника и той излезе навреме.

Художникът Иван Василев на 60

Известният и талантлив художник Иван Василев отбеляза своята 60-годишнина скромно и дълго. От 6 до 16 октомври той черпеше свои приятели от близо и далеч. Към техните пожелания за здраве и дълголетие се присъединява и редакцията на НГ.

Иван Василев

Защо Елица Матеева напусна? Бягат ли младите от Ловеч?

Елица МатееваЕлица Матеева с отворено писмо до ловешките медии

В от­во­ре­но пис­мо до всич­ки ло­веш­ки ме­дии Ели­ца Ма­те­е­ва обяс­ня­ва сво­я­та глед­на точ­ка за­що е на­пус­на­ла те­а­тъ­ра в Ло­веч. Как­то е из­вес­тно, единстве­но НГ пи­са за то­зи проб­лем, а дру­ги­те ме­дии вни­ма­тел­но го за­о­би­ко­ли­ха. Ос­та­ва да ви­си без от­го­вор въп­ро­са за­що то­ку-­що прис­тиг­на­ли мла­ди твор­ци ве­че бя­гат от те­а­тъ­ра. Според запознати, и други сред младите се канят да напуснат. Как­ва е вер­си­я­та на ре­жисьо­ра на “Плей­бек”: Има още

Вельо Горанов прави „Паника в хотела“

Петър Стойчев като Лео

След 25 го­ди­ни от­със­твие от ло­веш­ка сце­на го­ле­ми­ят ак­тьор, мим и ре­жисьор Вельо Го­ра­нов (не­го­ва­та “Дъх на цве­тя” с Еле­на Ди­мит­ро­ва още се пом­ни) се за­вър­на с лу­деш­ка­та ко­ме­дия “Па­ни­ка в хо­те­ла”. Има още