Резултати от избори 2007 от Ловеч, Троян и Априлци – балотажи

Избори в Ловеч на 28 октомври

Балотаж между Минчо Казанджиев (БСП) и д-р Анатолий Йорданов (ГЕРБ) е резултатът от вчерашните избори в Ловеч. Червените са събрали 8524 гласа (39,4%), а ГЕРБ 3475 гласа (16,7%). Има още

Пак питат Минчо Казанджиев и Милко Недялков за парите

Избран или не­из­б­ран, във втор­ник  кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев от­но­во ще бъ­де от­го­ворен в съ­да за то­ва как е хар­чил па­ри­те на об­щи­на­та за рек­ла­ма и обя­ви. Тре­то­то за­се­да­ние по ад­ми­нис­т­ра­тив­но де­ло №138/2007 г.   е от 11 ча­са в Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд – Ло­веч. То е об­ра­зу­ва­но по жал­ба сре­щу отказ на ос­но­ва­ние на чл. 37, ал. 1, т. 2 от За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция (ЗДОИ). Има още

Балотаж или блокаж на обществената енергия

Ако Мин­чо Ка­зан­джи­ев и Бой­ко Бо­ри­сов си при­ли­чат по не­що, то­ва бе прог­но­за­та, че и два­ма­та ще спе­че­лят кмет­с­ки­те си мес­та още на пър­ви тур. Бойко наистина спечели, но за Минчо не е ясно до късната вечер в неделя. По всич­ко ос­та­на­ло двамата се раз­ли­ча­ват.  Ако се стиг­не до евен­ту­а­лен ба­ло­таж в Ловеч, то той  ще бъ­де с ГЕРБ. Има още

Сравнително висока активност в Ловеч

Срав­ни­тел­но ви­со­ка бе из­би­ра­тел­на­та ак­тив­ност вче­ра в срав­не­ние с из­бо­ри­те за ев­ро­де­пу­та­ти през май. За се­ла­та в Ло­веш­ка об­щи­на към 17 ч. тя бе над 54 %. За Ло­веч –  27%. Има още

Най-оспорваният вот след 10 ноември

Кмет­ски­ят вот вче­ра бе най-ос­пор­ва­ни­ят от 10 но­ем­ври на­сам. По-ста­ри и па­ти­ли наб­лю­да­те­ли да­же твър­дят, че та­ка­ва пре­диз­бор­на бор­ба не е има­ло от 1947 г. на­сам. Има още

Прогноза за кмет

 

Кмет навярно ще е Мин­чо Ка­зан­джи­ев, но то­ва ще ста­не на вто­ри тур. Чер­ве­ните изненадващо запазват броя на  съ­вет­ни­ците си – 13, БСП ще от­че­те го­ля­ма из­бор­на по­бе­да в край­но враж­деб­на за тях сре­да – скок на це­ни­те, ин­фла­ция, стач­ки и аген­ти. Въпреки това все още има шанс и за кандидата на ГЕРБ д-р Анатоли Йорданов, който е истинската изненада на тези избори в Ловеч. Има още

Цели 23 агенти са кандидат-кметове в Ловешко на изборите

Об­що 23-ма кан­ди­да­ти за кме­то­ве от Ло­веш­ка об­ласт са би­ли аген­ти на бив­ша­та ко­му­нис­ти­чес­ка Дър­жав­на си­гур­ност. По чис­ле­ност пре­ди Ло­веш­ка об­ласт  са са­мо Сли­вен и Кър­джа­ли с по 24-ма аген­ти. Има­ме и два­ма щат­ни слу­жи­те­ли – Сте­фан Ге­цов и Сто­ян Ген­ков. В стра­на­та об­що има 428 ду­ши, ра­бо­те­ли за Дър­жав­на си­гур­ност, 77 са  от БСП, 59 от ДПС. Има още

Списък на тайни агенти в Ловешко – Местни избори 2007

23 души от Ловешка област фигурират в списъка за тайни агенти и щатни служители на ДС

 

Из решение № 18 от 25.10.2007 г. на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност

 

1. Генади Стефанов Дачев, роден на  15.07.1956 г. в гр. Троян. Вербувал го служител Димитър Кънчевски на 21.01.1983 г. Ръководил го служител Димитър Кънчевски. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството: ОУ на МВР – Ловеч – ДС. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен, сътрудник. Съдържател на явочна квартира, псевдоними Култура. Документи, въз основа на които е, установена принадлежността към Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- Решение № 18/ 25.10.2007 г. 48 органите по чл. 1 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен, отчет. Кандидат за кмет на с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч, издигнат от Политическо Движение “Социалдемократи”. За Генади Стефанов Дачев липсват други данни по чл. 25, т. 3. Има още

Ловешките стачници не са съгласни с предложението

О­чак­ва се ло­веш­ки­те учи­те­ли да не се съг­ла­сят с пред­ло­же­но­то в пе­тък спо­ра­зу­ме­ние. Днес сле­до­бед те ще ре­шат да­ли да про­дъл­жат стач­ка­та, ка­за пред НГ съп­ред­се­да­те­лят на Стач­ния ко­ми­тет – Ло­веч, Пла­мен Хрис­тов Има още