Общината в Ловеч се дърпа на съда

За по­ре­ден път об­щи­на Ло­веч не пред­ста­ви ис­ка­ни от съ­ди­я­та до­ку­мен­ти по адм. де­ло № 138/ 2007 г. по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция. То­ва ста­на на вто­ро­то съ­деб­но за­се­да­ние на 2 ок­том­ври при съ­ди­я­та Ди­мит­ри­на Пав­ло­ва в Ад­ми­нис­тра­тив­ния съд в Ло­веч. Има още

Стачката би дузпи на Вълчев, гняв заради „седянката“

Вълчев виси на врататаМинистър Даниел Вълчев виси на вратата

От днес, по­не­дел­ник, зат­во­ре­ни ще ос­та­нат 9 от всич­ки­те 13 учи­ли­ща в Ло­веч, съ­об­щи Стач­ни­ят ко­ми­тет на СО към КТ “Под­кре­па” и СБУ към КНСБ. Учителите в Ловеч  изразяват гняв и безпокойство от разкритията на БиТиВи в неделя за морала на преговарящите министри Орешарски и Вълчев, споделят запознати. Както стана известно, двамата нарекоха преговорите „седянка“. Има още

Прогноза за Ловеч: Изненада от ГЕРБ или Атака

Спо­ред про­уч­ва­не в сайта на “Фокус”  кан­ди­да­тът от БСП в

Ло­веч

Мин­чо Ка­зан­джи­ев е на ед­на ръ­ка раз­с­то­я­ние и пред кан­ди­дат-кме­та на “Ата­ка” Ки­рил Гум­не­ров и пред кан­ди­да­та от ГЕРБ Ана­то­лий Йор­да­нов. НД­СВ под­к­ре­пи БСП, а ДПС от­тег­ли кан­ди­да­та си. Ба­ло­таж с един си­гу­рен учас­т­ник – се­гаш­ни­ят кмет. Из­не­на­ди­те мо­же да дой­дат от ГЕРБ и “Ата­ка”.

През 2003 г. Мин­чо Ка­зан­джи­ев спе­че­ли на вто­ри тур с 57 % сре­щу кан­ди­да­та на “Обе­ди­нен блок на тру­да” – Бо­го­мил Ка­ра­джов (42 %).

Ап­рил­ци

БСП из­диг­на до­се­гаш­ни­я кмет Иван Пи­ров. Има още

Касиел Ноа Ашер: Скандално е да си талантлив

КасиелКасиел Ноа Ашер в Ловеч на Дните на младата режисура 2007

Блиц преди награждаването

Скан­дал­на ак­три­са ли си?

А­ко скан­дал­но­то е да се та­лан­тлив, зна­чи съм скан­дал­на. У нас без­да­ри­е­то е би­ти­е­то ни.

Смя­на­та на име­то от Де­са Кра­со­ва на Ка­си­ел? Има още

Бунтът на младите режисьори в Ловеч

Изгряващата Мила БанчеваМила Банчева

Без съм­не­ние те­ма­та на мла­ди­те ре­жисьо­ри, съб­ра­ли се в Ло­веш­кия те­а­тър на фест, е бун­тът. Но сре­щу как­во днес? Ако в сре­да­та на 80-те го­ди­ни по вре­ме­то на Иван Ста­нев той бе­ше сре­щу соц­сис­те­ма­та, то днес ня­ма преч­ки да пра­виш ка­къв­то те­а­тър ис­каш. Ня­маш преч­ка ли? Ог­ром­ни преч­ки! Има още

Блекметъли атакуват Ловеч

Блекметъли в Ловеч

Блек­ме­тъ­ли ата­ку­ва­ха Ло­веч в пе­тък ве­чер, ко­га­то в Мла­деж­кия дом се про­ве­де пър­ви­ят за гра­да ме­тъл­фест, както винаги – с под­кре­па­та на кме­та. То­ва се раз­бра от пуб­ли­ка­та, не по­ве­че от 150 ду­ши, ко­и­то  ку­фя­ха сре­щу би­ле­ти от 25 лв. За смет­ка на то­ва има­ше фе­но­ве от  Со­фия, Бо­тев­град, Шу­мен, Раз­град, Вар­на и Пле­вен. Гра­ду­сът бе ви­сок – ви­нов­ни са бри­тан­ска­та гру­па “Hecate Enthroned” и хо­ландска­та “Сirith Gorgor”. Учас­тват и на­шен­ски­те “Grond“ и “Moria”. Кон­церт без за­бе­леж­ка – бе ла­ко­нич­ни­ят ко­мен­тар на ме­тъл от Шу­мен.