Бойко Борисов в Ловеч – последната надежда е ГЕРБ

 

 

 

 

Д-р Анатолий Йорданов, Цветан Цветанов и Бойко Борисов в Ловеч.ГЕРБ е последната надежда на Ловеч, градът се нуждае от промени, практиката на другите партии с купуване на гласове трябва да се прекрати – това каза лидерът на ГЕРБ Цветан Цветанов на среща в Ловеч в понеделник вечер. Препълнената зала обаче чакаше думите на Бойко Борисов. Генералът говори точно 15 минути – точно и ясно. Какво каза в Ловеч: Има още

Учителите в Ловеч не отстъпват

В пе­тък в Ло­веч се проведоха об­съж­да­ния по учи­ли­ща на стач­но­то спо­ра­зу­ме­ние. В къс­ния сле­до­бед ве­че има­ше об­що ста­но­ви­ще, че ня­ма да се от­с­тъ­пи от схе­ма­та за уве­ли­че­ние по 20х20х20%. Про­цен­ти­те бя­ха под­к­ре­пе­ни от 9 ло­веш­ки учи­ли­ща, а две нас­то­я­ва­ха за по 25%. Още че­ти­ри тро­ян­с­ки учи­ли­ща под­к­ре­пи­ха ста­но­ви­ще­то. Пос­ле до­ку­мен­тът бе­ше из­п­ра­тен в Со­фия на ЕНСК.  Ня­ма ни­то ед­но учи­ли­ще, ко­ето да се от­каз­ва от стач­ка­та.

Вече 21 дни стачка, Сергей Станишев се инати…

Ловешки стачници в СофияЛовешки стачници на националния митинг в София в четвъртък.

На 21-ия си ден на­ци­о­нал­на­та учи­тел­ска стач­ка нав­ле­зе в още по-дра­ма­тич­на фа­за, след ка­то пре­ми­е­рът Сер­гей Ста­ни­шев обя­ви, че кан­ди­дат-кме­то­ве  фи­нан­си­рат про­тес­ти­те. Вес­тни­ци­те “Стан­дарт” от 15 ок­том­ври и “168 ча­са”  от 19 ок­том­ври ди­рек­тно твър­дят, че сред “чер­ве­ни­те по­мощ­ни­ци” е и ло­веш­ки­ят Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Има още

Има недостиг на зърно в Ловешко

О­ко­ло 5-6 хил. то­на е не­дос­ти­гът на зър­не­ния ба­ланс в райо­на, съ­об­щи ше­фът на “Зе­ме­де­лие и го­ри” Ни­ко­лай Три­фо­нов. Той до­пъл­ни, че об­лас­тта е на гра­ни­ца­та на не­об­хо­ди­ми­те ко­ли­чес­тва за из­хран­ва­не на на­се­ле­ни­е­то и оси­гу­ря­ва­не на се­ме­на. Има още

Феро: Може и да ме изгонят

Наставникът на Литекс Ферарио Спасов обяви след поредната издънка на неговия тим, че не е изключено да бъде освободен от заемания от него пост. “Няма да се учудя, ако ме изгонят. Нормално е, когато не печелим, да се стига до промени. Готов съм да поема своята отговорност и не бягам от нея“, заяви Спасов. “За самия мач мога да кажа, че надиграхме Славия, но пак загубихме. Това вече е прекалено. Губим много точки и победите над преките ни съперници нямат стойност“, завърши Феро.

Както е известно, Славия попари шампионските амбиции на Литекс след 1:0.

Кольо Станчевски дари 320 книги

 

Ло­веш­ки­ят жур­на­лист Кольо Стан­чев­ски, сът­руд­ник на “На­ро­ден глас”, нап­ра­ви да­ре­ние от 320 кни­ги на Ре­ги­о­нал­на биб­ли­о­те­ка “Проф. Бе­ню Цо­нев”. То включ­ва учеб­ни­ци по ли­те­ра­ту­роз­на­ние, ав­тор­ски кни­ги и кни­ги за Ло­веч. Биб­ли­о­те­ка­та бла­го­да­ри на да­ри­те­ля. Стан­чев­ски в мо­мен­та под­гот­вя по­ред­на­та си кни­га за род­но­то Шип­ко­во.

Евелин Стоянов в „Нощни птици“

Евелин СтояновЕвелин Стоянов сред приятели в Ловеч.

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Еве­лин Сто­я­нов се по­я­ви в съ­бо­та през нощ­та в пре­да­ва­не­то “Нощ­ни пти­ци” на Ис­кра Ан­ге­ло­ва по БНТ. Той бе­ше “из­не­на­да­та” за глав­ния гост пе­ви­ца­та Те­ди Ка­ца­ро­ва.

О­ка­за се, че Те­ди  и Еве­лин са учи­ли за­ед­но в Ху­до­жес­тве­на­та ака­де­мия. Лов­ча­ли­я­та, кой­то от де­се­ти­на го­ди­ни жи­вее и тво­ри в ЮАР, по­ка­за ста­ри сним­ки от оно­ва вре­ме.