Ексклузивно: Стачкуващи спряха Първанов

Първанов се срещна със стачкуващиПрезидентът Георги Първанов бе срещнат от стачкуващи в Ловеч.

Стачкуващите учители от Ловеч прекъснаха официалната визита на президента Георги Първанов в понеделник, 1 октомври, в Ловеч, където той бе дошъл по съвършено други дела.

Над 200 гневни педагози от четири училища още от 11,30 ч чакаха държавния глава на площада пред Покрития мост. В тревогата си да не би Първанов да ги заобиколи, те блокираха подстъпите към крепостта Хисаря, където по-късно историкът-президент се срещна с кръжочници. Има още

Червените не подкрепиха стачката

Георги Пърликов с дневникГеорги Пърликов от ГЧЕ простираше с дневника си

Го­ля­ма гру­па чер­ве­ни­ съ­вет­ни­ци в Об­щин­ския съ­вет в Ло­веч, на­че­ло с пред­се­да­те­ля Мил­ко Не­дял­ков, не се под­пи­са­ха под под­пис­ка­та в под­кре­па на учи­тел­ска­та стач­ка (виж фак­си­ми­ле­то). Под­пис­ка­та тръг­на по вре­ме на пос­лед­на­та об­щин­ска се­сия и в нея се под­пи­са­ха 23 от 33 съ­вет­ни­ци.

Бой­ко­тът на чер­ве­ни­те е нап­ра­во не­ве­ро­я­тен на фо­на на твър­де­ни­я­та, че БСП е со­ци­ал­на пар­тия и под­кре­пя бед­ни­те и онеп­рав­да­ни­те. Из­глеж­да “мо­дер­на­та ля­ва” се е от­да­ле­чи­ла дос­та от ши­ро­ки­те ма­си, счи­тат наб­лю­да­те­ли.

Сред под­кре­пя­щи­те стач­ка­та оба­че се ока­за и кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Дру­ги­те чер­ве­ни, с из­клю­че­ние на пе­да­го­зи­те, оба­че от­ка­за­ха да да­дат ра­мо на най-го­ля­мо­то учи­тел­ско въл­не­ние в Ло­веч в пос­лед­ни­те го­ди­ни.

 


Блокираха буревард

Учители блокираха движението

За пър­ви път стач­ку­ва­щи учи­те­ли бло­ки­ра­ха бу­ле­вард “Бъл­га­рия” в Ло­веч. То­ва ста­на в пе­тък в 16 ч., при то­ва без да имат раз­ре­ше­ние за про­я­ва­та на зам.-кме­та Пла­мен Пет­ков. Граж­дан­ско­то не­под­чи­не­ние дой­де след ед­но­сед­мич­ни про­тес­ти, ко­и­то об­хва­ха по­ло­ви­на­та учи­те­ли. По­ли­ци­я­та оба­че не пос­мя да из­пол­зва си­ла сре­щу про­тес­ти­ра­щи­те пе­да­го­зи, ко­и­то в про­дъл­же­ние на по­ло­вин час пре­ми­на­ва­ха по пе­ше­ход­на­та пъ­те­ка. Има още

Стачкуващите учители в Ловеч се оказаха жилави

Иво Райнов чете декларация в кабинета на шефа на Р. Райков

Не­о­чак­ва­но за уп­рав­ля­ва­щи­те ло­веш­ки­те учи­те­ли се ока­за­ха жи­ла­ви – из­дър­жа­ха це­ли пет стач­ни дни и се за­ре­ко­ха да про­дъл­жат своя про­тес­т и след 1 ок­том­ври. Учи­тел­ска­та стач­ка се раз­рас­тва и през след­ва­ща­та сед­ми­ца. Включ­ват се още 4 учи­ли­ща – ОУ “Хрис­то Ни­ки­фо­ров”, ПМГ, Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ико­но­ми­ка и тър­го­вия. В стач­ка­та от­но­во вли­за ОУ “Ва­сил Лев­ски”. Те­че про­це­ду­ра за вли­за­не в стач­ка­та на СОУ “Св. Кли­мен­т Ох­рид­ски”. Има още

Любопитно за кандидат-кметовете

Най-мла­ди­ят кан­ди­дат за кмет на Ло­веч е 30-го­диш­ни­ят Да­мян Пен­чев. Най-въз­рас­тен е Ев­ге­ни Ни­ко­лов на 67 го­ди­ни.

При кан­ди­дат кме­то­ве­те на кметства, най-мла­ди­ят е 28-го­диш­ни­ят Ге­ор­ги Ка­ра­ми­шев в Ли­сец, а най-въз­рас­тни­ят – Иван Пе­лов (69 г.) в Сла­вя­ни. Има още

От всеки ли става кмет? Коментар на Цветан С. Тодоров

Все­ки мо­же да е кмет, мис­ля си, ка­то гле­дам кан­ди­да­ти­те. Ако Мин­чо Ка­зан­джи­ев има ня­как­ва без­спор­на зас­лу­га, тя е, че за че­ти­ри го­ди­ни нап­ра­ви кмет­ска­та про­фе­сия прив­ле­ка­тел­на и тър­се­на от на­се­ле­ни­е­то. Са­мо та­ка мо­жем да си обяс­ним изо­би­ли­е­то от кан­ди­дат-кме­то­ве – це­ли 18 ду­ши. Има още

Тръгна второ дело срещу община Ловеч по ЗДИ

Тръг­на вто­ро де­ло в Ло­веч по За­ко­на за дос­тъп за ин­фор­ма­ция (ЗДИ) сре­щу Об­щи­на Ло­веч -№ 28/2007 г. в Ок­ръж­ния съд. Пър­во­то за­се­да­ние бе на 27 сеп­тем­ври, а де­ло­то е за­ве­де­но по жал­ба на глав­ния ре­дак­тор  на НГ Цве­тан То­до­ров сре­щу пред­се­да­те­ля на Об­щин­ския съ­вет Мил­ко Не­дял­ков. Пос­лед­ни­ят от­каз­ва да по­со­чи как е зах­вър­лял  по ме­дии су­ми­те за обя­ви и рек­ла­ма на Об­щин­ския съ­вет в пе­ри­о­да 2004-2006 г. Има още

Рангел Вълчанов идва в Ловеч с нов филм

 

 

Рангел Вълчанов

Жи­ва­та ле­ген­да на бъл­гар­ско­то ки­но ре­жисьо­рът Ран­гел Въл­ча­нов ще пред­ста­ви но­вия си филм “А днес на­къ­де” на 9 ок­том­ври в Ло­веш­кия те­а­тър. То­ва съ­об­щи са­ми­ят той в чет­вър­тък, ко­га­то гос­ту­ва на кметство­то и се срещ­на с жур­на­лис­ти. Има още