Стачкуващите учители в Ловеч се оказаха жилави

Иво Райнов чете декларация в кабинета на шефа на Р. Райков

Не­о­чак­ва­но за уп­рав­ля­ва­щи­те ло­веш­ки­те учи­те­ли се ока­за­ха жи­ла­ви – из­дър­жа­ха це­ли пет стач­ни дни и се за­ре­ко­ха да про­дъл­жат своя про­тес­т и след 1 ок­том­ври. Учи­тел­ска­та стач­ка се раз­рас­тва и през след­ва­ща­та сед­ми­ца. Включ­ват се още 4 учи­ли­ща – ОУ “Хрис­то Ни­ки­фо­ров”, ПМГ, Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ве­те­ри­нар­на ме­ди­ци­на, Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ико­но­ми­ка и тър­го­вия. В стач­ка­та от­но­во вли­за ОУ “Ва­сил Лев­ски”. Те­че про­це­ду­ра за вли­за­не в стач­ка­та на СОУ “Св. Кли­мен­т Ох­рид­ски”.

Из­ми­на­ла­та сед­ми­ца бе под зна­ка на учи­тел­ска­та стач­ка, въп­ре­ки съм­не­ни­я­та и кон­сер­ва­тив­ни­те нра­ви в Ло­веч. От 24 сеп­тем­ври стач­ка по­де­ха Гим­на­зи­я­та за чуж­ди ези­ци “Ек­зарх Йо­сиф I”, ОУ “Проф. Ди­ми­тър Ди­мов”, СОУ “То­дор Кир­ков”, ОУ “Ва­сил Лев­ски”, СОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”, ПГМЕТ.

В Тро­ян стач­ку­ва­ха всич­ки го­ле­ми учи­ли­ща – “Ва­сил Лев­ски”, “И­ван Хад­жийски”, “Св. Кли­мен­т Ох­рид­ски”, “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”. Стач­ку­ва­ха учи­ли­ща в Те­те­вен и Ап­рил­ци. В те­зи учи­ли­ща в стач­ка­та се вклю­чи­ха над 90% от пе­да­го­ги­чес­кия със­тав. 

За кон­со­ли­да­ци­я­та на ло­веш­ко­то учи­телство спо­мог­на­ха два важ­ни фак­то­ра – ци­нич­но­то от­но­ше­ние на ми­нис­тър Да­ни­ел Въл­чев и пре­неб­ре­же­ни­е­то на го­ля­ма час­т от мес­тни­те ме­дии.

За­то­ва ло­веш­ки­те учи­те­ли из­ля­зо­ха на ули­ца­та. В края на все­ки от стач­ни­те дни те про­веж­да­ха пуб­лич­ни про­я­ви, за да по­ка­жат на сво­и­те съг­раж­да­ни, че про­тес­ти­рат, не­за­ви­си­мо от ин­фор­ма­ци­он­но­то за­тъм­не­ние.

В сря­да над 100 учи­те­ли по­се­ти­ха Ре­ги­о­нал­ния ин­спек­то­рат на МОН и връ­чи­ха про­тес­тно пис­мо на на­чал­ни­ка Рай­ко Рай­ков.

В чет­вър­тък  и пе­тък съ­що има­ше изя­ви. Про­тес­тът дос­тиг­на сво­я­та кул­ми­на­ция, ко­га­то над 200 учи­те­ли от всич­ки ло­веш­ки учи­ли­ща ми­на­ва­ха по пе­ше­ход­на­та пъ­те­ка пред об­лас­тна­та ад­ми­нис­тра­ция и прак­ти­чес­ки бло­ки­ра­ха дви­же­ни­е­то по бу­ле­вар­да. Пос­ле учи­те­ли­те про­ве­до­ха шес­твие, ог­ла­се­но от учи­лищ­ни звън­ци, по пе­ше­ход­на­та зо­на на гра­да.

На прак­ти­ка са­мо за две сед­ми­ци в стач­ка­та ще учас­тват 11 от 13 учи­ли­ща в град Ло­веч. То­ва е без­пре­це­ден­тен слу­чай в мес­тно­то об­ра­зо­ва­ние. Съ­щев­ре­мен­но учи­те­ли­те ще про­дъл­жат сво­и­те улич­ни про­тес­ти, из­на­сяй­ки ис­тин­ски урок по доб­лест, дос­тойнство и граж­дан­ска по­зи­ция. Урок не са­мо за уче­ни­ци­те, но и за ця­ла­та граж­дан­ска об­щност.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.