Станислава Давидова пое защитата в съда на Минчо Казанджиев

Ю­рис­ткон­сул­тът на об­щи­на­ Ловеч Ста­нис­ла­ва Да­ви­до­ва пое във втор­ник за­щи­та­та на кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев по ад­ми­нис­тра­тив­но де­ло №138/2007 г. по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч. Има още

ГЕРБ срещу БСП в Ловеч:Всички към урните!

Не­ве­ро­ят­но, но факт – ГЕРБ в Ловеч оти­де на ба­ло­таж. Хо­ра­та на Бой­ко Бо­ри­сов се явяват на втори тур още в Тро­ян, Ап­рил­ци и Те­те­вен (виж под­роб­но по-долу). То­зи ус­пех на ГЕРБ ста­на в слож­на­ по­ли­ти­чес­ка и со­ци­ал­на об­ста­нов­ка в стра­на­та – стач­ки, ин­фла­ция и пар­тий­на ми­мик­рия. Са­мо НГ бе­ше на­яс­но как­во са ни на­мис­ли­ли.И ви го казахме от нашия вестник. Пос­лу­шай­те ни и се­га! Гласувайте!

Падат маските в Ловеч за втория тур на изборите

Ба­ло­та­жът ще раз­крие ис­тин­ско­то ли­це на час­т от
“о­по­зи­ци­он­ни­те” пар­тии в Ло­веч. Не мо­же цял ме­сец да лъ­жеш из­би­ра­те­ли­те, че си единстве­ната ал­тер­на­ти­ва на кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев, а ко­га­то дой­де вре­ме да под­кре­пиш ГЕРБ като опозиция, се скри­ваш в ми­ша дуп­ка. Тогава ко­го всъщ­ност под­кре­пяш, ос­вен се­бе си? Ни­как­ва опо­зи­ция не е то­ва, а чис­та тър­го­вия.

Цветан Тодоров

ГЕРБ – Ловеч, д-р Анатолий Йорданов – пресконференция на 31 ноември

Пресконференция на ГЕРБ в Ловеч Венцислав Христов (прав) се присъединява към подкрепата на ГЕРБ.

 

Ние сме ис­тин­ска­та ал­тер­на­ти­ва на по­ли­ти­чес­ко­то ста­тук­во в Ло­веч, из­тък­на д-р Ана­то­лий Йор­да­нов на прес­кон­фе­рен­ция в сря­да. Спу­ках­ме един ба­лон, че на пър­ви тур БСП ще спе­че­ли. Ба­ло­нът бе­ше на­дут от Сер­гей Ста­ни­шев и от дру­ги не­го­ви хо­ра. Кол­ко­то и да се за­ри­ча­ха ня­кои дру­ги пар­тии, че ис­кат да про­ме­нят си­ту­а­ци­я­та в Ло­веч, те днес лип­сват на на­ша­та сре­ща. От­ка­за­ха да се при­съ­е­ди­нят към нас, въп­ре­ки по­ка­ни­те. То­ва са “Но­во­то вре­ме”, “А­та­ка”, “О­те­чес­тво”, не­за­ви­си­ми­ят Иван Пър­ва­нов, Ев­ге­ни Ни­ко­лов, с всич­ки сме го­во­ри­ли. Яв­но се пра­ви блок сре­щу ГЕРБ, как­то ста­на и в Со­фия. Об­ръ­ща­ме се оба­че към тех­ни­те из­би­ра­те­ли, ко­и­то са им по­вяр­ва­ли на пър­ви тур, че на­ис­ти­на ис­кат про­мя­на: “Под­кре­пе­те ни, въп­ре­ки че ва­ши­те во­да­чи не се от­зо­ва­ха на по­ка­на­та!”. Има още

Местен вот 2007 в Ловеч и областта, първи тур, резултати, съветници

Окончателни Резултати в Ловеч и други

1. Ане­лия Ди­мит­ро­ва Ива­но­ва “НОВОТО ВРЕМЕ”                    гласове  1415     6.85%

2. Пе­по Дон­чев Пен­чев Ко­а­ли­ция “ДА-ОДС”                                             875       4.24% Има още