Анелия Иванова от „Лиани“ – още един скандал

Кан­ди­да­тът за кмет на об­щи­на Ло­веч от ПП “Но­во­то вре­ме”, г-жа Ане­лия Ива­но­ва, и ней­ни­ят съп­руг, ше­фът на мес­тно­то ра­дио “Ли­а­ни”, г-н Иван Ива­нов са за­ме­се­ни в скан­дал за­ра­ди не­из­пла­те­ни от тях­на стра­на су­ми по до­го­вор за у­еб стра­ни­ца на кан­ди­да­ту­ра­та. Има още

„Новото време“ не е страна по спора на „Лиани“

В от­го­вор на пуб­ли­ку­ва­на във ва­шия вес­тник ста­тия ка­то из­пъл­ни­те­лен сек­ре­тар на ПП “Но­во­то вре­ме” бих ис­ка­ла да за­я­вя, че пар­ти­я­та не е стра­на по спо­ро­ве и ня­ма не­из­пъл­не­ни за­дъл­же­ния към ни­то ед­на бъл­гар­ска фир­ма за­ни­ма­ва­ща се с из­ра­бот­ка и под­дръж­ка на ин­тер­нет стра­ни­ци. В от­го­вор за­я­вя­вам: Има още