Хлябът в Ловеч мина левчето – 1,05 лв. за 700 гр

 

Хля­бът на „Ме­ли­са“ пос­къп­ва от днес в ця­ла­та мре­жа, на­у­чи НГ. Още в края на пред­ход­на­та сед­ми­ца тър­гов­ци­те са по­лу­чи­ли офер­та. Спо­ред нея хляб „Доб­ру­джа“ 700 гр. ве­че ще се про­да­ва по 1,05 лв., а досега бе 0,85 лв. Скача цената и на ръч­ни­я и на бе­ли­я хляб – вече е по 1 лв. Има още

Стачката уплаши властта

Протестът продължа - ОУ “Христо Никифоров”Протестът продължава…

Днес, по­не­дел­ник, ще се об­съж­дат как­ви дру­ги дейс­т­вия ще пред­п­ри­е­мат стач­ни­ци­те, тъй ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то си пра­ви ог­луш­ки. Има ве­ро­ят­ност в един и съ­щи ден да се бло­ки­рат ма­гис­т­ра­ли­те в ця­ла Бъл­га­рия. За чет­вър­тък се под­гот­вя нов го­лям на­ци­о­на­лен ми­тинг в сто­ли­ца­та. Ако пра­ви­тел­с­т­во­то не се вслу­ша в гла­са на на­ро­да си, има ве­ро­ят­ност ка­то ни­що да се сгро­мо­ля­са, твър­ди за­па­лен учи­тел. Има още

Учители броят стотинки

Учи­те­ли бро­ят сто­тин­ки и ня­мат до­ри за ед­но ка­фе, на­у­чи НГ. Стач­ку­ва­щи­те ня­мат пра­во да по­лу­ча­ват зап­ла­ти и мно­зи­на от тях из­не­мог­ват. Има още

Стефан Гецов: Виждам разруха и корупция в Ловеч

Стефан ГецовСтефан Гецов

Ад­во­кат Сте­фан Ге­цов е кан­ди­дат за кмет на об­щи­на Ло­веч, из­диг­нат от ПП “Бъл­гар­ско дви­же­ние На­ци­о­на­лен иде­ал за единство”. 51-го­ди­шен, лов­ча­лия. За­вър­шва сред­но об­ра­зо­ва­ние в Ези­ко­ва­та гим­на­зия. С вис­ше юри­ди­чес­ко об­ра­зо­ва­ние в Со­фийския уни­вер­си­тет. Бил е сле­до­ва­тел. От 1993 г. е ад­во­кат в Ад­во­кат­ска ко­ле­гия – Ло­веч. Се­ме­ен, с два­ма си­на, юрис­ти, жи­ве­е­щи в Ло­веч.

Вку­сът към по­бе­да­та ид­ва от лю­бов­та ми към спор­та, каз­ва за се­бе си той. Не­го­во­то мо­то в пре­диз­бор­на­та кам­па­ния е: “Ще спе­че­ля кмет­ски­те из­бо­ри.”

– Каква е ви­зията ви за об­щи­на Ловеч ?

– Виж­дам раз­ру­ха по се­ла­та. Хо­ра­та каз­ват – заб­ра­ве­ни сме от Бо­га. Има още

Янаки Стоилов с тайно писмо до Сергей Станишев

Тай­но пис­мо до Сер­гей Ста­ни­шев са из­п­ра­ти­ли пре­ди де­сет дни со­ци­а­лис­ти­те от ля­во­то кри­ло с во­дач ло­веш­кия де­пу­тат Яна­ки Сто­и­лов, пи­са в. „168 ча­са“. Из­п­ра­ти­ли сме ста­новище за учи­тел­с­ка­та стач­ка, един­с­т­вен ко­мен­ти­ра Илия Бо­жи­нов. Ре­до­ви со­ци­а­лис­ти спо­ред пис­мо­то оба­че се оп­лак­ва­ли, че БСП не се спра­вя с власт­та и тряб­ва да се вър­не в опо­зи­ция. Со­ци­а­лис­ти­те смя­тат, че си­ту­а­ци­я­та ве­че за­поч­ва да на­пом­ня на 1996 г., след ко­я­то рух­на пра­ви­тел­с­т­во­то на Жан Ви­де­нов. Има още

Спарки-Елтос с ръст на продажби от 50%

Нет­ни­те при­хо­ди от про­даж­би на Спар­ки Ел­тос АД за де­вет­ме­се­чи­е­то на го­ди­на­та въз­ли­зат на 49,232 млн. лв., ко­е­то е ръс­т от 50 на сто спря­мо го­ди­на по-­ра­но Има още

Цветан Тодоров по ББТ: Нямало стачка ли?!

 

В Ловеч вестниците са много различни, ако според нашето издание има учителска стачка, според други – почти няма. Това каза в пряко включване главният редактор на НГ Цветан Тодоров в четвъртък вечер по Балкан Българска телевизия (БиБиТи). Има още

Гигантски фикус в читалището в Ловеч

Жана Владимирова с фикуса сиВкарват фикуса в читалището в Ловеч.

Вка­ра­ха ги­гантски фи­кус в чи­та­ли­ще­то. Рас­те­нието е на 20 г. и над 10 м. То е да­ре­но от Жа­на Вла­ди­ми­ро­ва – дъл­го­го­ди­шен ди­рек­тор на “Сер­ди­ка” (1967 – 1999). Цве­те­то е гле­да­но в пред­при­я­ти­е­то, а пос­ле у до­ма й. Сва­ли­ха го с въ­же­та от пе­тия етаж и сега фоайе­то на чи­та­ли­ще­то при­ли­ча на зим­на гра­ди­на.