Стачкуващи благодарят на Народен глас

Бла­го­да­рим Ви, че има­те граж­дан­ска и про­фе­си­о­нал­на доб­лест да от­ра­зя­ва­те обек­тив­но проб­ле­ми­те, въз­ник­на­ли с раз­воя на стач­ка­та на ло­веш­ки­те учи­те­ли. Има още

„Лиани“ опорочи изборния ден в Ловеч

През це­лия из­бо­рен ден ра­дио “Ли­а­ни” от­к­ри­то аги­ти­ра­ше за своя соб­с­т­ве­ник и та­ка опо­ро­чи из­бо­ри­те в Ло­веч. На вто­ри план вър­ху рек­ла­ми и псев­док­ла­са­ции се чу­ва­ше: ”Гла­су­вай­те за Ане­лия Ива­но­ва №1”. То­ва е аб­со­лют­но заб­ра­не­но от За­ко­на за мес­т­ни­те из­бо­ри. Има още

„Лиани“ призна, че дължи пари на „СветЪ“

Ра­дио “Ли­а­ни” приз­на, че дъл­жи па­ри по до­го­во­ра, за кой­то пи­сах­ме  (виж “А­не­лия Ива­но­ва от ра­дио “Ли­а­ни” е за­ме­се­на в скан­дал с нес­па­зен до­го­вор”, НГ, бр. 78).То­ва ста­на в ефира в чет­вър­тък сут­рин в раз­го­вор меж­ду собстве­нич­ка­та Ане­лия Ива­но­ва и ней­ния слу­жи­тел Ана­то­лий Анас­та­сов. Има още

Радио „Лиани“ – в кои съдебни дела?

1. Собственикът на “Лиани” Иван Йо­тов Ива­нов,  бе ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност, след ка­то бе­ше  об­ви­нен от про­ку­ра­ту­ра­та, че на 8 де­кем­в­ри 2004 г.  е из­вър­шил неп­рис­той­ни, гру­бо на­ру­ша­ва­щи об­щес­т­ве­ния ред дейс­т­вия. Той е на­не­съл по­бой на Цве­тан То­до­ров, прес­тъп­ле­ния по чл. 325, ал.1 от На­ка­за­тел­ния ко­декс. Има още

Веселин Недков – пет години след терора в Москва – Норд-Ост

Пет го­ди­ни след те­ро­рис­тич­на­та ак­ция на че­чен­ци­те в Мос­к­ва на 23 октомври по вре­ме на мюзикъла “Норд-Ост”, един от спа­се­ни­те за­лож­ни­ци, ло­веш­ки­ят зет Ве­се­лин Нед­ков пак е на вни­ма­ни­е­то на ме­ди­и­те – то­зи път с доб­ри но­ви­ни. Днес той пъ­ту­ва  от Хо­лан­дия за Ки­тай ка­то пред­с­та­ви­тел на “Фи­липс”, съ­об­щи тъс­тът Лю­бен Пе­ев. Има още

Диана Любенова играе с Антонио Бандерас

Единстве­на­та же­на сред бъл­гар­ски­те ак­тьо­ри, ко­я­то иг­рае в про­дук­ци­я­та “Ко­дът” с Ан­то­нио Бан­де­рас, е Ди­а­на Лю­бе­но­ва. Филмът се сни­ма в мо­мен­та в Со­фия. Учас­тва и кинозвездата Мор­ган Фрий­ман. За­ра­ди Бан­де­рас у нас е и не­го­ва­та съп­ру­га су­пер­звез­да­та Ме­лъ­ни Гри­фит. Има още

Избори 2007: Балотаж в Ловеч БСП и ГЕРБ

Балотаж между Минчо Казанджиев (БСП) и д-р Анатолий Йорданов (ГЕРБ) е резултатът от вчерашните избори в Ловеч. Червените са събрали 8524 гласа (39,4%), а ГЕРБ 3475 гласа (16,7%). От останалите партии Атака има 1760 гласа, Новото време – 1415. Всички социологически изследвания предричаха за Минчо Казанджиев победа от първи тур. Недоволството от неговото управление обаче го изпрати на поправителен на 4 ноември.Общинските съветници (33) в Ловеч се разпределят така: БСП – 13, ГЕРБ – 7, Атака – 4, Отечество – 3, ДПС – 2, ОДС – 2, Новото време – 2. Има още