ГЕРБ – Ловеч, д-р Анатолий Йорданов – пресконференция на 31 ноември

Пресконференция на ГЕРБ в Ловеч Венцислав Христов (прав) се присъединява към подкрепата на ГЕРБ.

 

Ние сме ис­тин­ска­та ал­тер­на­ти­ва на по­ли­ти­чес­ко­то ста­тук­во в Ло­веч, из­тък­на д-р Ана­то­лий Йор­да­нов на прес­кон­фе­рен­ция в сря­да. Спу­ках­ме един ба­лон, че на пър­ви тур БСП ще спе­че­ли. Ба­ло­нът бе­ше на­дут от Сер­гей Ста­ни­шев и от дру­ги не­го­ви хо­ра. Кол­ко­то и да се за­ри­ча­ха ня­кои дру­ги пар­тии, че ис­кат да про­ме­нят си­ту­а­ци­я­та в Ло­веч, те днес лип­сват на на­ша­та сре­ща. От­ка­за­ха да се при­съ­е­ди­нят към нас, въп­ре­ки по­ка­ни­те. То­ва са “Но­во­то вре­ме”, “А­та­ка”, “О­те­чес­тво”, не­за­ви­си­ми­ят Иван Пър­ва­нов, Ев­ге­ни Ни­ко­лов, с всич­ки сме го­во­ри­ли. Яв­но се пра­ви блок сре­щу ГЕРБ, как­то ста­на и в Со­фия. Об­ръ­ща­ме се оба­че към тех­ни­те из­би­ра­те­ли, ко­и­то са им по­вяр­ва­ли на пър­ви тур, че на­ис­ти­на ис­кат про­мя­на: “Под­кре­пе­те ни, въп­ре­ки че ва­ши­те во­да­чи не се от­зо­ва­ха на по­ка­на­та!”.

По се­ла­та от­крих­ме не­ве­ро­ят­ни не­ща, до­пъл­ни Йор­да­нов. Как мо­же в ед­но се­ло през 21 век, ка­то Брес­то­во, да имат през ля­то­то во­да през 15 дни. И въп­ре­ки жаж­да­та там 126 чо­ве­ка са гла­су­ва­ли за БСП. Не­о­бяс­ни­мо е?! В Те­па­ва е съ­що­то – ав­то­бу­сът ми­на­ва един път на сед­ми­ца и то в сря­да, а ле­ка­рят хо­ди в чет­вър­тък?! Та­ка ли ис­ка­те да жи­ве­е­те – без во­да, без ав­то­бу­си, без връз­ка със све­та, не­до­у­мя­ва док­то­рът. За­що не гла­су­ва­те за про­мя­на­та, пи­там аз. Под­кре­пят ни, ос­вен при­със­тва­щи­те тук, още Ва­ня Гри­го­ро­ва от
“О­бо­ри­ще”, “Ред, за­кон­нос­т и спра­вед­ли­вост” и БЗНС.

До­се­га не съм чле­ну­вал в ни­как­ви пар­тии, но ве­че твър­до вли­зам в по­ли­ти­ка­та. Ви­дях ужас­ни не­ща, ко­и­то още по­ве­че ме ам­би­ци­ра­ха.

Вен­цис­лав Хрис­тов (СДС): Ис­ка­ме в Ло­веч да има про­мя­на. При­ех­ме по­ка­на­та на ГЕРБ, за­що­то на­ис­ти­на ис­ка­ме да про­ме­ним до­се­гаш­но­то 12-го­диш­но уп­рав­ле­ние в Ло­веч. Жал­ко, че ги ня­ма опо­зи­ци­он­ни­те пре­тен­ден­ти. Оказ­ва се, че всич­ки ос­та­на­ли са го­во­ри­ли ед­но, а на­ме­ре­ни­я­та им са би­ли съв­сем дру­ги. То­ва оз­на­ча­ва, че под­кре­пят Мин­чо Ка­зан­джи­ев.

Ва­сил Ман­дев (ДСБ): Во­дих­ме дъл­ги раз­го­во­ри пре­ди из­бо­ри­те, но не стиг­нахме до общ кан­ди­дат. От Де­сен али­анс се стре­мях­ме да обе­ди­ним всич­ки. Ако то­га­ва бях­ме се раз­бра­ли, се­га ня­ма­ше да сме на та­зи ма­са, а щях­ме да сме по­бе­ди­ли още на пър­вия тур. Има­ме близ­ки по­зи­ции с ГЕРБ и за­то­ва ги под­кре­пя­ме.

И­ван Ара­бад­жи­ев (Де­сен али­анс): Ни­как не за­виж­дам на но­вия Об­щин­ски съ­вет, за­що­то вля­зо­ха хо­ра със скром­ни въз­мож­нос­ти и ще во­дят по­ли­ти­ка на съг­ла­шенство­. Не мо­же да не вле­зе един ка­чес­твен юрист ка­то Сте­фан Ге­цов, един до­бър ико­но­мист ка­то Ев­ге­ни Ни­ко­лов. Вмес­то ек­спер­ти, виж­дам хо­ра, ме­ко ка­за­но, на мно­го пос­редстве­но ни­во. Те ще бъ­дат ма­ши в ръ­це­те на уп­рав­ля­ва­щи­те.

О­бе­ди­не­ни­е­то на ГЕРБ и дес­ни­те е дъл­гос­ро­чен про­ект за бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия. Не е тай­на, че сме на пра­га на пред­сроч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри,­ до­ри от БСП го твър­дят. Ве­ро­ят­но ГЕРБ и ДА-ОДС ще се явим за­ед­но на те­зи из­бо­ри.

Д-р Анатолий Йорданов – отказах диспут, защото е некоректен

От­ка­зах­ме по­ка­на­та на БСП за дис­пут с Мин­чо Ка­зан­джи­ев, за­що­то бе­ше не­ко­рек­тна. Ос­вен че ми бя­ха сбър­ка­ли име­то, по­ка­на­та дой­де 24 ча­са пре­ди дис­пу­та. Яв­но ли­че­ше, че е под­ра­бо­те­на и ре­жи­си­ра­на. Всич­ко бе нап­ра­ве­но та­ка, че де­ба­тът да бъ­де не­рав­нос­то­ен. За во­дещ се пред­ла­га­ше Сте­ла Бо­че­ва, в те­ми­те лип­сва­ше здра­ве­о­паз­ва­не, пък аз съм ле­кар?! Ос­вен то­ва вие виж­да­те, че ГЕРБ во­ди ед­на то­ле­ран­тна бор­ба, без на­пад­ки и сблъ­съ­ци. Ня­ма сми­съл да вли­за­ме в та­къв ре­жи­си­ран дис­пут.

Анатолий Йорданов не е Богомил Караджов

Ня­ма да пов­то­ря но­ме­ра на Бо­го­мил Ка­рад­жов, от­го­во­ри д-р Йор­да­нов на жур­на­лис­ти­чес­ки въп­рос. Как­то се знае, Ка­рад­жов пър­во кри­ти­ку­ва­ше Ка­зан­джи­ев, а пос­ле ста­на не­гов зам.-кмет. Под­пи­са­ли сме дек­ла­ра­ция в ГЕРБ, че ще ра­бо­тим за гра­да си и без съг­ла­ша­телство с БСП и ДПС, до­пъл­ни док­то­рът.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.