Канят ловчалии в Плевен на велокрос

Лов­ча­лии мо­гат да се вклю­чат във ве­лок­рос и дру­ги дис­цип­ли­ни в съ­се­ден Пле­вен.За пър­ви път там се ор­га­ни­зи­ра със­те­за­ние по ко­ло­ез­де­не в ня­кол­ко зре­лищ­ни дис­цип­ли­ни­те с по­мощ­та на Об­щи­на Пле­вен и ма­га­зи­ни “Ве­ло­цен­тър”. Крос-кън­три ще има в парк Кай­лъ­ка, със­те­за­ни­е­то е от 10 ч. на 20 ок­том­ври. Че­ти­ри въз­рас­то­ви гру­пи ще се над­пре­вар­ват по тра­се с дъл­жи­на 5 км и де­ни­ве­ла­ция 300 м. Же­ни­те и юно­ши­те млад­ша въз­раст ще из­ми­нат 2 оби­кол­ки, юно­ши стар­ша въз­раст 4, а мъ­же­те и ве­те­ра­ни­те- 5 оби­кол­ки. Дис­цип­ли­на­та “тра­ял” е на пло­щад “Въз­раж­да­не” от 13 ч. (ква­ли­фи­ка­ции). Офи­ци­ал­но от­кри­ва­не и стар­тът са от 15 ч. Пра­во на учас­тие имат всич­ки же­ла­е­щи над 14 го­ди­ни. За­пис­ва­ния и до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция в ма­га­зи­ни­те на “Ве­ло­цен­тър” ул. ”Да­на­ил По­пов”№9 и ул. ”Сан Сте­фа­но” бл. 12, как­то и на 064/807765, моб. 0888/822805 или

e-mail: velocenter_pl@abv.bg

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.