Михаил Михайлов от „Феникс инверс“ ЕООД отрича клеветите на БСП

Ло­веш­ки­ят биз­нес­мен  Ми­ха­ил Ми­хай­лов (“Фе­никс ин­верс” ЕООД) ка­те­го­рич­но от­ри­ча да е да­вал па­ри за ку­пу­ва­не на гла­со­ве по вре­ме на из­бо­ри­те. В съ­о­б­ще­ни­е­то до НГ се каз­ва още: Има още

Сняг затвори Беклемето

Ловеч,  11 ноември.

Тро­ян­ски­ят про­ход Бек­ле­ме­то е зат­во­рен за ав­то­мо­би­ли до март, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Пър­ви­ят сняг бло­ки­ра още в пе­тък пре­ми­на­ва­не­то на ав­то­мо­би­ли с ре­мар­ке­та и по­лу­ре­мар­ке­та по пъ­тя Тро­ян – Кър­на­ре. Дви­же­ни­е­то на ле­ките коли ста­ва­ше с ве­ри­ги.

Журналистите-агенти ясни за Великден

Жур­на­лис­ти­те, ра­бо­ти­ли ка­то аген­ти към бив­ша­та Дър­жав­на си­гур­ност, ще бъ­дат яс­ни към Ве­лик­ден, ка­за пред БНР в не­де­ля  ше­фът на ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та Ев­тим Кос­тан­ди­нов. Има още

Псуват под сурдинка – коментар на Цветан С. Тодоров

На­ро­де????  Тол­ко­ва е пос­мял Лев­ски да кри­ти­ку­ва на­се­ле­ни­е­то. През 21 век оба­че тряб­ва от­кри­то да се пи­та: От как­во те е страх, на­ро­де? За­що ло­веш­ки се­ла под­кре­пят на из­бо­ри кме­та Мин­чо Ка­зан­джи­ев, въп­ре­ки че ни­що не е нап­ра­вил за тях?  Са­мо стра­хът от мес­тни­те де­ри­беи ли ви ка­ра да гла­су­ва­те про­тив про­мя­на­та? Има още

Удължават учебния срок в Ловеч

Да бъ­де удъл­жен пър­ви­ят уче­бен срок до 8 февруари 2008 г., да от­пад­не пред­ви­де­на­та меж­дус­роч­на ва­кан­ция от 1. 2. до 4. 2. 2008 г. и про­лет­на­та ва­кан­ция да е от 31 март до 6 април вклю­чи­тел­но, са пред­ло­же­ни­я­та за про­мя­на в гра­фи­ка на учеб­ния про­цес. Има още

Нарушения на закона в Летница? Според ЦИКМИ Красимир Джонев не го е нарушил…

Из­бо­ри­те в стра­на­та ми­на­ха под зна­ка на ку­пу­ва­не­то на гла­со­ве. В Ло­веч съ­що има та­ки­ва сиг­на­ли. Лип­са­та на кап­ка вни­ма­ние от цен­трал­ни­те ме­дии към Ло­веш­ка об­ласт  хвър­ля още по-­го­ля­мо по­доз­ре­ние за ма­ни­пу­ла­ции. Но не  е само купуването , има и редица други неща… Има още

Витков и Макраса правят изложба в Бургас

Сед­ма съв­мес­т­на из­лож­ба от­к­ри­ва из­вес­т­ни­ят ло­веш­ки тан­дем Ти­хо­мир Вит­ков и Кра­си­мир Ан­ге­лов – Мак­ра­са – то­зи път край мо­ре­то. Га­ле­рия “Бо­го­ри­ди” в Бур­гас ще при­ю­ти на 14 но­е­м­в­ри уни­кал­ни­те им твор­би. Има още