ГЕРБ в Ловеч загуби, не достигат 370 гласа

ГЕРБ в Ловеч и кандидатът за кмет д-р Анатолий Йорданов загубиха изборите на балотаж в неделя само с 370 гласа по-малко от симпатизантите на Минчо Казанджиев. Това стана ясно на пресконференция, дадена днес в предизборния щаб. ГЕРБ спечели обаче в „червените крепости“ Троян и Тетевен. Има още

Журналисти напускат в. Фактор

Всич­ки жур­на­лис­ти са на­пус­ка­ли ло­веш­ко­то из­да­ние на Пет­ко Иг­на­тов сед­мич­ни­ка “Фак­тор”. Пър­ва “шап­ка­та си взе” глав­ни­ят ре­дак­тор Жа­ни­на Или­е­ва, а в края на октомври и Жа­на По­по­ва. Пос­лед­на­та е дъл­го­го­ди­шен ка­дър на “На­ро­ден глас”, ко­я­то в пос­лед­ни­те го­ди­ни по­ма­га­ше на брат­ско­то из­да­ние. Има още

Александър Иванов номиниран за „Меч“

Александър Иванов в акцияАлександър Иванов

 

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник с габ­ров­ски ко­рен Алек­сан­дър Ива­нов бе но­ми­ни­ран ми­на­ла­та сед­ми­ца от Дру­жес­тво­то на ху­дож­ни­ци­те за об­щин­ска­та наг­ра­да “Ло­веш­ки меч”. Тя се да­ва за пос­ти­же­ния  в изоб­ра­зи­тел­но­то из­кус­тво и се връч­ва пре­ди Ко­ле­да. Ос­вен ху­дож­ник Са­шо е и ав­тор на дърво­плас­ти­ка. “Хал­ба би­ра” е ед­на от пос­лед­ни­те му ра­бо­ти, из­ра­бо­те­на в Гер­ма­ния то­ва ля­то.

Резултати от балотажа в Ловеч, Троян, Тетевен, Априлци

Кандидатът на БСП Минчо Казанджиев печели кметското място в Община Ловеч с 50.95% срещу Анатолий Йорданов от ГЕРБ с 49.05%. Това показват резултатите от балотажа в неделя при 100% обработени протоколи. Според някои разликата е около 350 гласа и ще се иска от ГЕРБ ръчно преброяване на бюлетините. Има още