Къде е истината – в Народен глас или Ловеч прес?

Два вестника - една истина

Вижте горните две заглавия от “Народен глас” и “Ловеч прес”. Те са на една и съща тема – БСП и местните избори. Сами решете къде е истината, тъй като не може да има две истини…

Внасят 14 жалби срещу резултатите от вота

14 жал­би сре­щу ре­зул­та­ти­те от пър­вия и вто­рия тур на мес­тни­те из­бо­ри в Ло­веч и об­лас­тта са по­да­де­ни в Ло­веш­кия ад­ми­нис­тра­ти­вен съд. Ис­ка­не за спи­ра­не на ре­ше­ни­е­то за из­бор на кмет на об­щи­на Ло­веч са внес­ли от ГЕРБ. Има още

Какво ще се случи в новия Общински съвет в Ловеч?

Гам­би­тът в ша­ха е ос­тро де­бют­но на­ча­ло, свър­за­но с жер­тва на фи­гу­ра,­ ко­е­то пък би до­ве­ло до по-­доб­ро раз­ви­тие на фи­гу­ри­те и до спе­чел­ва­не на ини­ци­а­ти­ва­та.

Пред­стои на­ча­ло­то на но­вия че­ти­ри­го­ди­шен ман­дат на уп­рав­ле­ние на Ло­веш­ка­та об­щи­на след прек­люч­ва­не­то на мес­тни­те из­бо­ри 2007 г. Предлагаме ви мнението на Иван Арабджиев за игрите в Ловеч. Има още

Делото в Ловеч между тези за Петролгейт, СЕМ и УСПА

Въп­ре­ки мно­гоб­рой­ни­те дек­ла­ра­ции, че ло­веш­ка­та об­щи­на е проз­рач­на и во­ди от­кри­то уп­рав­ле­ние, прак­ти­ка­та по­ка­за точ­но об­рат­но­то. Тя от­ка­за да из­пъл­ни за­дъл­же­ни­я­та си по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­тве­на ин­фор­ма­ция, за­ра­ди ко­е­то глав­ни­ят ре­дак­тор на НГ Цве­тан То­до­ров во­ди две де­ла в Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд, об­жал­вай­ки от­ка­за. Пред­ла­га­ме ви час­т от бю­ле­ти­на на ПДИ, ко­и­то сле­дят слу­ча­и­те в стра­на­та. За жа­лост, Ло­веч е сред ло­ши­те при­ме­ри. Има още

Стоян Ботев удари глиган в Баховица

Стоян Ботев с глигана

Бли­зо 300-ки­лог­ра­мов гли­ган уда­ри Сто­ян Бо­тев (79 г.) в Ба­хо­ви­ца на 3 но­е­м­в­ри, съ­о­б­щи Пав­лин Па­нов от Лов­но-ри­бар­с­ко­то дру­жес­т­во в Ло­веч. Ло­вец в Гос­ти­ня пък уда­ри три пра­се­та с два из­с­т­ре­ла. Чу­до­то сът­во­ри Цо­ньо Ива­нов Цо­нев. С 13 ну­ли той зас­то­по­рил две го­ле­ми пра­се­та по 80 кг и ед­но мал­ко. Има още

Строят блок на мястото на киното в Ловеч

Киното в Ловеч

Жи­ли­щен блок ще бъ­де пос­т­ро­ен вър­ху мяс­то­то, къ­де­то д­нес се из­ди­га ки­но “Ми­зия” (“Г. Ди­мит­ров”) в Ло­веч. Че ста­ра­та изос­та­ве­на сгра­да ще бъ­де раз­ру­ше­на, НГ съ­о­б­щи още ми­на­ла­та го­ди­на. Не­о­т­дав­на на соб­с­т­ве­ни­ци­те на ма­га­зи­ни във фо­а­йе­то на ки­но­то бе­ше от­пус­нат още един ме­сец спо­койс­т­вие. Де­мон­та­жът на сгра­да­та на­вяр­но ще за­поч­не през яну­а­ри. Има още

НАП – Ловеч няма да позволи натиск

Пламен ДиловПламен Дилов

Ловешката територи­ал­на ди­рек­ция на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те (НАП) ка­те­го­рич­но ня­ма да при­е­ме на­тис­к от кой­то и да е тър­го­вец, Има още

Янаки Стоилов предупреждава

Ло­веш­ки­ят де­пу­тат Яна­ки Сто­и­лов пре­дуп­ре­ди във втор­ник, че уп­рав­ле­ни­е­то на стра­на­та от­но­во мо­же да бъ­де зап­ла­ше­но от но­ви со­ци­ал­ни про­тес­ти. Из­хо­дът е в ра­ди­кал­на про­мя­на на со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка на БСП и връ­ща­не към ля­ва­та иден­тич­ност, из­тък­на Сто­и­лов, кой­то е ли­дер на ля­во­то кри­ло в БСП. Въп­ре­ки по­бед­ни­те  фан­фа­ри от “По­зи­та­но” след из­бо­ри­те, ле­ви­те нас­то­я­ват за обек­ти­вен ана­лиз. Ло­веш­ки­ят де­пу­тат по­ис­ка още ос­тав­ка­та на Ру­мен Ов­ча­ров от со­фийско­то соц­ръ­ко­водство.