Радио Лиани влезе в съдебна спирала

“Слънчевите къщи” В Бели Осъм, ТроянскоДвете „слънчеви“ къщи кой знае защо са построени една зад друга и не се виждат от улицата. Третата е малко по-встрани.

Но­ва свет­ли­на вър­ху имо­ти­те на на­шу­мя­ло­то в мес­т­ни­те из­бо­ри ра­дио “Ли­а­ни” хвър­ли раз­во­ят на граж­дан­с­ко де­ло № 35/2007 г. в Тро­ян­с­кия ра­йо­нен съд. Не­от­дав­на Ане­лия Ива­но­ва се яви на по­ли­ти­чес­ка­та сце­на от име­то на “Но­во­то вре­ме”. Ус­пя да вка­ра в но­вия Об­щин­с­ки съ­вет два­ма съ­вет­ни­ци – се­бе си и д-р Ге­то Джур­ков­с­ки. Има още