Наводение в Тетевенско!

Излязлата от коритото си река Бели Вит  наводни в нощта срещу понеделнк  шест къщи в Рибарица. Жителите им бяха евакуирани, съобщи Гражданска защита. Има още

Ексклузивно: Червеният Милко Недялков пак председател

Ловеч, 19 ноември, 16,30 ч.

Общинските съветници избраха стария председател на Общинкия съвет Милко Недялков да ръководи още четири години местния парламент. Това стана още на първото гласуване с решаващите гласове на т.нар. опозиция от „Новото време“ и „Атака“. В залата бяха общо 31 съветници при 33 избрани. Има още

Софарма влиза в Украйна

 

“Со­фар­ма”, ко­я­то има за­вод във Вра­бе­во, община Троян, вли­за и в Ук­рай­на. Съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те взе ре­ше­ние за по­куп­ка на фар­ма­цев­тич­но пред­п­ри­я­тие там, съ­о­б­щи ком­па­ни­я­та до Бъл­гар­с­ка­та фон­до­ва бор­са.

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на “Со­фар­ма”  Ог­нян До­нев ще во­ди пре­го­во­ри­те и прав­ни­те дейс­т­вия по по­куп­ка на ук­ра­и­н­с­ко­то пред­п­ри­я­тие.

Радио Лиани за в. Народен глас: Те са сбърканяци, педофили, алкохолици, корумпирани…

Строежът на хотел “Лиани” в ЛовечСлед като стана ясно, че радио Лиани няма лиценз и спира от януари 2008, собствениците се ориентираха към хотелиерството.
Ей ме на, единствена Анелия на света!
Текстът по-долу е част от разговор в студиото на радио “Лиани” на 12 ноември 2007 г. след 9,30 ч. сутринта.Води се между Анелия Иванова и гостуващия за пореден път Камен Цанев – хандбалист.

Тъй като в. “Народен глас” и неговият главен редактор са главни герои на раздумката, позволяваме си да ви я предложим. Предупреждаме, че голяма част от твърденията на говорещите са много далече от фактите. Все пак в името на коректността, пък и като “право на отговор”, ние даваме място на тези „тези“. Така доказваме, че не робуваме на дребни предразсъдъци от рода на – Ти кой си, бе?, нито пък смятаме да остракираме Анелия. По-важно е, че всичко, което сме писали за двамата герои, в този разговор е потвърдено и от тях самите. Яростта на Анелия Иванова явно идва статията “Радио “Лиани” влезе в съдебна спирала”, излязла на 12 ноември НГ, бр. 83(виж и в блога). Текстът по-долу излиза в два броя на НГ (бр. 85 и 86) Приятно четене – би било забавно, ако не е тъжно….

Камен Цанев (спортист-анализатор):

– Главният редактор на „Народен глас“…

Анелия Иванова (собственичка на радио “Лиани”) : – А, не….!

Камен: – Той е…. Има още

Днес пак избират Милко Недялков?!

Милко НедялковДнес, понеделник, 19 ноември, но­во­из­бра­ни­те об­щин­ски съ­вет­ни­ци ще из­бе­рат пред­се­да­тел на Об­щин­ския съ­вет в Ло­веч. То­ва ще ста­не сле­до­бед на тър­жес­тве­на се­сия от 14 ч. в чи­та­ли­ще “На­у­ка”. Го­ле­ми­ят въп­рос за но­во­из­бра­ни­те об­щи­на­ри е да­ли ще гла­су­ват пак за Мил­ко Не­дял­ков, кой­то ве­че че­ти­ри го­ди­ни по­каз­ва­ше как­во мо­же ка­то пред­се­да­тел на бив­шия Об­щин­ски съ­вет. Има още

Ретро: Как избираха Милко Недялков преди 4 години

Рет­рос­пек­ци­я­та

Точ­но пре­ди че­ти­ри го­ди­ни жур­на­лис­тът Мил­ко Не­дял­ков ус­пя да ста­не пред­се­да­тел след тре­то гла­су­ва­не, че­тем в НГ, бр. 92 от 27 но­ем­ври, 2003 г. Ед­на сед­ми­ца (от 17 до 24 но­ем­ври) бе не­об­хо­ди­ма, за да се съ­бе­рат не­об­хо­ди­ми­те 17 гла­са (50% +1) при 33 съ­вет­ни­ци. Има още

Защо НГ е против Милко Недялков

По­зи­ци­я­та на НГ към лич­нос­тта Мил­ко Не­дял­ков  е ка­те­го­рич­но от­ри­ца­тел­на. Ни­ко­га по-­ра­но “вес­тни­кът на на­ро­да” не е из­пит­вал по­ве­че труд­нос­ти в би­ти­е­то си в Ло­веч, от­кол­ко­то по вре­ме на не­го­во­то пред­се­да­телство. То за­поч­на с ка­муф­лаж­на зап­ла­ха за бом­ба по вре­ме на из­бо­ра му, ко­га­то всич­ки зна­ех­ме как­во ста­ва. Пос­ле той пуб­лич­но из­лъ­га всич­ки, че се “раз­де­лял с жур­на­лис­ти­ка­та”. Има още

Съдът обедини 3 изборни жалби

Ад­ми­нис­тра­тив­ни­ят съд в Ло­веч е обе­ди­нил жал­би­те на  Ге­ор­ги Пет­ров (БЗНС), на “Но­во­то вре­ме” и на “Зе­ле­на­та пар­тия” в ед­на, на­у­чи НГ. Има още

Пламен Юруков: СДС да влезе в управлението

Да вле­зем в уп­рав­ле­ни­е­то на Бъл­га­рия на след­ва­щи­те из­бо­ри, би­ло то  и в ко­а­ли­ция – то­ва е цел­та на СДС, из­тък­на ли­де­рът Пла­мен Юру­ков в пе­тък ве­чер в Ло­веч. Той се срещ­на с но­во­из­бра­ни­те си­ни кме­то­ве и об­щин­ски съ­вет­ни­ци от Ви­дин до Ве­ли­ко Тър­но­во, ко­и­то бя­ха дош­ли в Ло­веч. По­ве­че­то слу­шам, от­кол­ко­то го­во­ря, под­чер­та ли­де­рът. Има още