Мъж дупчи с нож съперник в Катунец, Ловешко

Кър­ва­ва любовна дра­ма се ра­зиг­ра в съ­бо­та ве­чер око­ло 18,30 ч. в Ка­ту­нец, на­у­чи НГ.  По­ли­ци­я­та съ­об­щи за ин­ци­ден­та, но без под­роб­нос­ти. Има още

За чисти памперси – коментар на Цветан С. Тодоров

По­ли­ти­ци­те са ка­то пам­пер­си­те – тряб­ва чес­то да се сме­нят. Та­зи мак­си­ма бе на­пъл­но оп­ро­вер­га­на в Ло­веч – как­то на мес­т­ни­те из­бо­ри, та­ка и от из­б­ра­но­то по-къс­но ръ­ко­вод­с­т­во на Об­щин­с­кия съ­вет. Кол­ко тряб­ва да се оца­пат ня­кои хо­ра, че да ги сме­ним? Ама то не би­ло тъй, а точ­но об­рат­но­то, спо­рят дру­ги. Има още

Привличат италиански консорциум в Троян

Ев­ро­пейски кон­сор­ци­ум по ин­же­не­рин­г и ар­хи­тек­ту­ра “Ле­о­нар­до” за­я­вя­ва ин­те­рес за съв­мес­тна ра­бо­та с об­щи­на Тро­ян, съ­об­щи в чет­вър­тък кме­тът Мин­ко Аки­мов. Има още

Ревизират общинските фирми в Троян

Минко АкимовМинко Акимов, кмет на Троян

До 10 дни ще бъ­дат яс­ни об­щин­с­ки­те фир­ми в Тро­ян, на ко­и­то ще бъ­де из­вър­ше­на фи­нан­со­ва ре­ви­зия, съ­об­щи кме­тът Мин­ко Аки­мов. Има още

Френски булдог позира за Народен глас

Френски булдог позира за НГСладкият четиримесечен френски булдог на музиканта Павел Димитров, позира за снимка. Павел е син на култовия фотограф на „Народен глас“ от близкото минало Радослав Димитров, сега се е прибрал в Ловеч. Появата на черния булдог хвърля във възторг и младите дами, които го щракат за спомен.

Васил Мандев удари глиган, Амидов от Малиново – също

Амидов удари 280 кг глиган

Ав­джи­я­та и ли­дер на ДСБ в Ло­веч Ва­сил Ман­дев прос­на с един из­с­т­рел по­ре­ден гли­ган в съ­бо­та, на­у­чи НГ. То­ва ста­на в дру­жин­ка­та на Ма­ли­но­во и Дъб­ра­ва, за ко­я­то пи­сах­ме и в ми­на­лия брой. То­га­ва лов­джи­я­та от Ма­ли­но­во Ами­дов уда­ри пък 280-ки­лог­ра­мов ек­зем­п­ляр (виж сним­ка­та). Има още

„Шипково векува“ със Станчевски-Белевски

Христо БелевскиКольо СтанчевскиХристо Белевски и Кольо Станчевски (Народен глас)

Пи­са­тел­ски­ят тан­дем Кольо Стан­чев­ски и Хрис­то Бе­лев­ски (“Шип­ко­во се смее”) из­да­до­ха но­ва кни­га “Шип­ко­во ве­ку­ва”. Има още