БСП пак ще управлява Ловеч

графика на втория тур в Ловеч

БСП ще уп­рав­ля­ва още че­ти­ри го­ди­ни в Ло­веч, за­що­то има­ли 1,9% по­ве­че от ГЕРБ на ба­ло­та­жа. Са­мо 1/3 от жи­те­ли­те на об­лас­т­ния град из­ля­зо­ха в не­де­ля да гла­су­ват. Чер­ве­ни­те за­гу­би­ха тра­ди­ци­он­ни за тях гра­до­ве ка­то Тро­ян, Ап­рил­ци и Те­те­вен. Ма­кар да не бе афи­ши­ра­но, НД­СВ и ДПС под­к­ре­пиха чер­ве­ни­те на те­зи из­бо­ри – те не из­диг­на­ха свои кан­ди­да­ти. В ре­зул­тат НД­СВ ня­ма съ­вет­ни­ци, а ДПС – два­ма.(Виж подробности по-долу в сайта)Сергей Станишев (в гръб) дава автографи в Слатина ден преди балотажа.

Резултати след балотаж на местни избори 2007 в Ловеч и Троян

Балотажи в градовете

Ловеч

Минчо Казанджиев   БСП     кмет                 9963     50.95%

Анатолий Йорданов ГЕРБ                           9593     49.05

Троян

Минко Акимов                     ГЕРБ   кмет                 7067     55.29

Дилян Енкин            БСП                             5715     44.71 Има още

БСП в Ловеч аха… да загуби властта – анализ от Цветан С. Тодоров

 

 

Цветан ТодоровЦветан Тодоров

 

Греш­ка след греш­ка нап­ра­ви­ха чер­ве­ни­те в Ло­веч и об­лас­тта по вре­ме на пос­лед­на­та пре­диз­бо­рна кам­па­ния. Ана­ли­зът се стре­ми да бъ­де обек­ти­вен и не­пар­ти­ен. То­ва е ро­ля­та на един час­тен вес­тник – да об­съж­да и кри­ти­ку­ва уп­рав­ля­ва­щи­те, а не да им за­маз­ва очи­те. За вто­ро­то има дос­та­тъч­но ме­рак­лии… Има още

Агентите на ДС се излагат на изборите

Сла­ба ус­пе­ва­е­мост на кмет­с­ки­те из­бо­ри пос­тиг­на­ха бив­ши­те аген­ти на Дър­жав­на си­гур­ност в Ло­веш­ка об­ласт. Как­то пи­сах­ме, це­ли 23 ду­ши се бо­ри­ха за власт­та по се­ла и гра­до­ве. Най-го­ле­ми­ят ус­пех е в Яб­ла­ни­ца, къ­де­то но­ви­ят кмет Иван Ца­ков е от “он­зи” спи­сък. Има още

Битката за информация в Ловеч мина в нета

За пър­ви път бит­ка­та за бър­за и точ­на ин­фор­ма­ция сред ло­веш­ки­те вес­тни­ци се пре­не­се в ин­тер­нет. То­ва ста­на на се­гаш­ни­те из­бо­ри чрез елек­трон­ни­те вер­сии на два­та во­де­щи вес­тни­ка – “На­ро­ден глас” и “Ло­веч прес”. Има още

Инспекцията по труда на 100 години

Тру­до­ви­те ин­спек­то­ри в Ло­веч праз­ну­ва­ха във втор­ник 100 го­ди­ни от съз­да­ва­не­то на Пър­вия ин­спек­то­рат по тру­да през 1907 г. Ди­рек­ция “Об­лас­тна ин­спек­ция по тру­да” – Ло­веч е те­ри­то­ри­ал­но по­де­ле­ние на Из­пъл­ни­те­ле­на аген­ция “Глав­на ин­спек­ция по тру­да”, ко­е­то осъ­щес­твя­ва кон­трол по спаз­ва­не на тру­до­во­то за­ко­но­да­телство. Има още

Стамен Станчев от Ловеч подслушван 2 г. в Румъния

Об­ви­не­ни­ят от Ру­мъ­ния в шпи­о­наж лов­ча­лия Ста­мен Стан­чев е бил две го­ди­ни подслуш­ван и сле­ден, пре­ди да бъ­де арес­ту­ван, раз­к­ри пре­да­ва­не­то “Гос­по­да­ри на ефи­ра” по Но­ва те­ле­ви­зия във втор­ник. На 22 но­е­м­в­ри се на­вър­ш­ва ед­на­ го­ди­на, от­как­то Стан­чев е об­ви­нен и е под до­ма­шен арест в Бу­ку­рещ. В об­ви­ни­тел­ния акт на съ­да пи­ше­ло: “Ние пред­по­лага­ме, че е ико­но­ми­чес­ки шпи­о­наж, ако не е, мо­ля да ре­ши­те как­во е”. (?!)”. Има още

Пресконференция на БСП след втори тур в Ловеч

Лов­ча­лии гла­су­ва­ха за до­се­гаш­ния кмет, но по­ка­за­ха, че же­ла­ят про­мя­на в об­щин­ска­та ад­ми­нис­тра­ция. Та­ка ко­мен­ти­ра край­ния вот по­бе­ди­те­лят в кмет­ски­те из­бо­ри Мин­чо Ка­зан­джи­ев. Има още

Пресконференция на ГЕРБ-Ловеч след втори тур

С бли­зо 2000 гла­са в пол­за на д-р Ана­то­лий Йор­да­нов ГЕРБ надделя над БСП в областния град. От 38 846 има­щи пра­во на глас в Ловеч са гла­су­ва­ли 11 712. В под­кре­па на ГЕРБ своя вот са да­ли 58,25% от тях. В гла­со­ве то­ва оз­на­ча­ва 6822 гла­са за д-р Йор­да­нов и 4860 за Ка­зан­джи­ев. Има още