Истинските лъжи на Милко Недялков – отговор на „Ловеч прес“

Милко Недялков от интервютоПри постоянния ни спор мнозина се чудят, кой е прав – НГ или Ловеч прес? Предлагаме ви финала на “победното” интервю с новия председател на Общинския съвет в Ловеч Милко Недялков, публикувано днес на сайта им (виж http://www.lovechpress.info, за да увериш). Има още

Икономиите от стачката се връщат в бюджета, каза зам.-министър Кирчо Атанасов

Ловешки учители на среща с Кирчо Атанасов

В та­зи по­луп­раз­на за­ла има ед­ни сма­за­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни учи­те­ли, за­що­то ре­зул­та­тът от стач­ка­та сма­за бъл­гар­ския учи­тел, из­тък­на учи­те­лят-син­ди­ка­лист Пла­мен Хрис­тов. Той за­пи­та гос­ту­ва­щия в Ло­веч зам.-ми­нис­тър на об­ра­зо­ва­ни­е­то Кир­чо Ата­на­сов от­къ­де ще дой­дат па­ри­те за по­ви­ше­ни­е­то на учи­тел­ски­те зап­ла­ти и къ­де ще оти­дат па­ри­те от ико­но­ми­и­те, нап­ра­ве­ни от стач­ка­та. Има още

Поне 3000 агенти на ДС сред кандидат-съветниците

По­не 3000 аген­ти има сред всич­ки кан­ди­да­ти в стра­на­та за об­щин­ски съ­вет­ни­ци на пос­лед­ни­те мес­тни из­бо­ри, на­у­чи НГ. Има още

Преговарят в Троянския манастир

Де­ле­га­ции на Рус­ка­та и на Ру­мън­ска­та пра­вос­лав­на цър­ква ще се срещ­нат днес в Тро­ян­ския ма­нас­тир, за да об­съ­дят ста­ту­та на т. нар. “Бе­са­раб­ска епар­хия” в Мол­до­ва, съ­об­щи БГНЕС. Има още

Анелия Иванова подписа акт за глоба

Анелия ИвановаНа­шу­мя­ла­та Ане­лия Ива­но­ва ня­ма­ше как да из­бег­не под­пис­ва­не­то на акт на ОИК, тъй ка­то до­ку­мен­тът  бе връ­чен в съ­деб­на­та за­ла след края на за­се­да­ни­е­то за из­бо­ри­те във втор­ник сле­до­бед. До­ку­мен­тът бе пред­ста­вен от Мла­ден Близ­на­ков и да­ма­та го прие. С не­го се ис­ка гло­ба за на­ру­ша­ва­не на за­ко­на по вре­ме на из­бор­ния ден. Как­то са­мо НГ пи­са, през це­лия из­бо­рен ден ра­дио “Ли­а­ни” из­лъч­ва­ше пре­диз­бо­рен клип с при­зив “Гла­су­вай за Ане­лия Ива­но­ва №1”. По-нагло поведение от това на представителя на „Новото време“ в Ловеч не е имало, коментираха запознати.

Раз­ме­рът на гло­ба­та на Ане­лия Ива­но­ва ще бъ­де оп­ре­де­лен от об­лас­тния уп­ра­ви­тел Су­рай Ве­ли­е­ва.

ДПС и Атака в Ловеч се прегърнаха – анализ на Иван Арабаджиев

Още пър­во­то важ­но гла­су­ва­не в Об­щин­ския съ­вет на Ло­веч по­ка­за яс­но кое е но­во­то уп­рав­ля­ва­що мно­зинство за след­ва­щи­те че­ти­ри го­ди­ни. То­ва е стран­на­та ко­а­ли­ция БСП-ДПС и Ата­ка. „Кръ­вос­ме­ше­нието” ста­на с ед­на единстве­на цел – из­бор на Мил­ко Не­дял­ков за пред­се­да­тел на ОбС. То­зи път той бе­за­пе­ла­ци­он­но спе­че­ли от раз с 20 гла­са сре­щу 10, ко­и­то под­кре­пи­ха кан­ди­да­ту­ра­та на Герб д-р Ана­то­лий Йор­да­нов.Как се раз­пре­де­ли­ха гла­со­ве­те? Има още