Блокират пътища в Ловешко, искат си парите за зърно

Колоната обикаля “Салито”

Ловеч, 29 ноември.

Раз­гне­ве­ни зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли с над 20 тежки машини блокираха днес движението в Ловеч. Стопаните ще про­тес­ти­рат и ут­ре по пъ­ти­ща­та на Ло­веч, на­у­чи НГ.  Действи­я­та са про­дик­ту­ва­ни от  лип­са­та на на­ци­о­нал­ни доп­ла­ща­ния към ди­рек­тни­те пла­ща­ния на де­кар от ЕС в раз­мер на 147 млн. лв. Про­тес­тни­ят ко­ми­тет се ог­ла­вя­ва от Жа­на Мачу­га­но­ва от Сдру­же­ние на ПЗМТК – Ло­веч. Има още

Делото за бюлетините тръгна

За днес, 29 но­ем­ври, е нас­ро­че­но вто­ро за­се­да­ние на Ад­ми­нис­тра­ти­вен съд – Ло­веч, по про­вер­ка­та на бю­ле­ти­ни­те от мес­тни­те из­бо­ри. До пос­лед­но не бе яс­но да­ли ве­щи­те ли­ца от преб­ро­и­тел­на­та ек­спер­ти­за ще свър­шат бро­е­не­то, на­у­чи НГ.  Днес в Ло­веч се при­би­ра и един от жал­бо­по­да­те­ли­те – Ге­ор­ги Пет­ров Има още

И Лидия Шулева напусна НДСВ

Де­пу­та­ти­те от НДСВ Ли­дия Шу­ле­ва, Ни­ко­лай Сви­на­ров, Ва­ня Цвет­ко­ва и Та­тя­на Кал­ка­но­ва обя­ви­ха вче­ра, че на­пус­кат пар­ти­я­та и пар­ла­мен­тар­на­та гру­па, след ка­то във втор­ник ве­чер­та по лич­но нас­то­я­ва­не на ли­де­ра Си­ме­он Сак­ско­бур­ггот­ски бя­ха из­го­не­ни дру­ги пе­ти­ма тех­ни ко­ле­ги от т.нар. “бун­тар­ско” кри­ло. Има още

РАИ отнесе „Златната ракла -2007“ от Георги Ангелов

КараваджоИталиянският „Караваджо“ спокойно може да се нарече шедьовър.

През пос­лед­ни­те го­ди­ни за­вър­швах бе­леж­ки­те си за “Злат­на­та рак­ла” с по­же­ла­ние БНТ да се об­ръ­ща по-­чес­то към твор­би­те, по­каз­ва­ни в Плов­див, защото, смея да твър­дя, в ка­чес­тве­но от­но­ше­ние пре­въз­хож­дат те­ку­щия ре­пер­то­ар. Зри­те­ли­те още пом­нят по­не­дел­ни­ци­те с наг­ра­де­ни­те фил­ми, но през пос­лед­ни­те го­ди­ни те поч­ти из­чез­на­ха от мал­кия ек­ран. Точ­но го­ди­на по-­къс­но ви­дях­ме “Кра­си­ви­ят Ан­то­нио”. На фес­ти­ва­ла има­ше уве­ре­ния, че то­зи път на­ис­ти­на ще гле­да­ме по­ве­че не­ща. Ако се съ­ди по рус­кия филм “Служ­ба 21” и австрийския се­ри­ал “Че­ти­ри же­ни и ед­но пог­ре­бе­ние”, ка­то че ли не­ща­та пот­ръг­ват. Този път за Го­ля­ма­та наг­ра­да ня­маше да ча­ка­ме го­ди­на. Са­мо две сед­ми­ци след награжда­ването филмът “Кара­ваджо”, който спо­кой­но мо­га да го на­ре­ка шедьо­вър и който спе­че­ли пуб­ли­ка и жу­ри, нашата те­ле­ви­зи­я­ го пра­ви дос­то­я­ние на всич­ки, ко­и­то не са би­ли в Плов­див. Из­клю­чи­те­лен филм за из­клю­чи­тел­на лич­ност, ре­а­ли­зи­ран с вдъх­но­ве­ние, ог­ром­на лю­бов и про­фе­си­о­на­ли­зъм. Ни­ма Ан­дже­ло Лон­го­ни не зас­лу­жа­ва наг­ра­да­та за ре­жи­су­ра, ма­ес­тро Ви­то­рио Сто­ра­ро за опе­ра­торство, Але­сио Бо­ни за ак­тьорство, Лу­ис Ен­ри­ке Ба­ка­лов за му­зи­ка и т.н.? Да, но то­ва би обез­смис­ли­ло ос­та­на­ли­те наг­ра­ди, пък и це­лия фес­ти­вал. Но как­во­то и да ка­жа за то­зи филм, ще е мал­ко. Има още

Рани от „Партизани“ на Васил Колев

 

Ед­на от най-те­мел­ни­те те­ми на ко­му­низ­ма у нас – пар­ти­зан­ско­то дви­же­ние, днес е сил­но раз­кла­те­на. Раз­кла­те­на е от пос­лед­ни­те кни­ги и раз­след­ва­ния, сред ко­и­то е и но­ва­та кни­га “Пар­ти­за­ни” на пи­са­те­ля и из­да­те­ля Ва­сил Ко­лев. Има още

Росица Данаилова празнува ЧРД в Ловеч

Ро­си­ца Да­на­и­ло­ва от­бе­ля­за в по­не­дел­ник, 26 но­ем­ври, своя рож­ден ден сред ко­ле­ги в Ло­веш­кия те­а­тър. Из­вес­тна­та ак­три­са и сес­тра на ми­нис­тър Сте­фан Да­на­и­лов – Лам­бо в мо­мен­та ре­пе­ти­ра в пи­е­са­та “Брюк­сел” от Пе­тя Ру­се­ва под ре­жи­су­ра­та на Вла­ди­мир Бу­рил­ков. Пре­ми­е­ра­та се очак­ва на 22 яну­а­ри 2008 г. Партньор на Ро­си­ца Да­на­и­ло­ва е ак­тьо­рът Пе­тър Стой­чев. Има още