Мъж от Варна загина до с. Българене

52-го­ди­шен мъж от Вар­на за­ги­на на мяс­то при ка­тас­тро­фа на пъ­тя Вар­на – Со­фия, бли­зо до с. Бъл­га­ре­не око­ло 18,40 ч. на 8 но­ем­ври, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. При друг ин­ци­дент по съ­що­то вре­ме пос­тра­да 23-го­ди­шен шофьор от с. Га­ла­та. Има още