Откриват убиеца в Румянцево

 

 

Ловеч, 28 декември. Откриха убиеца на Елена Крумова  (76 г.) от село Румянцево, община Луковит, която беше намерена мъртва в скрин у дома й. Тайнствената смърт започна да се разплита след сигнал на роднини. Има още

Изпратиха топ-следователя Атанас Нешков

Топ-следователят на Ловеч Атанас Василев Нешков беше погребан в неделя, 23 декември. Той почина на 63 години след кратко боледува. Има още

Най-важното през изминалата година според НГ

Обзор на събития, лица и факти.

 

Януари

 

Първият брой  на НГ от 2007 г. съобщава, че столетник от Шипково е правен от здрав материал, а между Левски и Троян се движи мотриса “Сименс”.

Избухна скандалът с пиесата в ловешкия театър “Плейбоят от джендема”, който тръгна от едно писмо на група християни, които обявиха постановката на Николай Поляков за “нравствен декаданс”. Водата в Ловеч поскъпна от януари и стана 91 ст. за литър без ДДС. За първи път Беклемето не бе затворено от сняг и беше проходимо през цялата зима. Има още

Откриват скрит в скрин труп в Румянцево

 

 

Ловеч, 28 декември. Елена К.  (76 г.) от село Румянцево, община Луковит, е била намерена мъртва в скрин у дома й, съобщи полицията. Роднини съобщили на полицаите, че не са открили жената в дома й. Те  я посетили, след като видели, че входната врата е разбита. Има още

Жена от Старо Стефаново изгоря

Ловеч, 21 декември. Възрастна жена (71 г.) от ловешкото село Старо Стефаново загина при пожар в дома си, съобщи полицията.

Огънят е пламнал около 3.00 часа през ноща на 20 декември и е изпепелил напълно едноетажната къща. При огледа е открит трупа на собственичката. По него няма следи от насилие. Все още не са изяснени причините за пожара.

Не заб­ра­вяй­те про­ти­во­по­жар­ни­те пра­ви­ла по вре­ме на праз­ни­ци­те! Има още

Лидия Шулева с коледни подаръци в Ловеч

Лидия Шулева в Ловеч

Ли­дия Шу­ле­ва нап­ра­ви  да­ре­ние от шест ком­тю­тъ­ра на два дет­ски до­ма в Ло­веч. Ло­веш­ки­ят на­ро­ден пред­ста­ви­тел от пар­ла­мен­тар­на­та гру­па Бъл­гар­ска но­ва де­мок­ра­ция за­рад­ва оби­та­те­ли­те на За­щи­те­но­то жи­ли­ще и До­ма за де­вой­ки. Има още

Коментар от Цветан С. Тодоров: Всичко е в наши ръце

Оти­ва си 2007 г. – пър­ва­та го­ди­на от при­е­ма­не­то ни в Ев­ро­пейския съ­юз. За мно­зи­на бъл­га­ри то­ва бе­ше ед­на труд­на го­ди­на, свър­за­на глав­но с пос­къп­ва­не­то  на жи­во­та. Го­ди­на­та бе­ше труд­на и за НГ. Сред мес­тни­те вес­тни­ци има са­мо ед­но-е­динстве­но из­да­ние, ко­е­то от­бе­ля­за ви­ди­мо бла­го­денствие. Да­ли оба­че то­ва до­ве­де до  по-­ка­чес­тве­на жур­на­лис­ти­ка, е дос­та спор­но. Ос­та­на­лите из­да­ния пре­тър­пя­ха из­вес­тни тру­со­ве. Но не то­ва е най-важ­но­то. Има още

Коледни разкази от Цветан С. Тодоров и Анатолий Петров

Предлагаме ви един експеримент – два къси коледни разказа от различни ловешки автори на една и съща тема. Най-общо тя може да се формулира като „Изневяра по Коледа“ или „Коледна изневяра“. Двамата разказвачи Анатолий Петров (Бъдни вечер) и Цветан С. Тодоров  (Шофьорът на Леонардо) подхождат доста необичайно към проблематика, но затова пък е приятно за четете, счита редакцията.

Виж горе вдясно в отделната страница „Изкуство“, доста назад са:)

ЛИТЕКС мери сили с ЦСКА Москва

Ли­текс ще пре­ме­ри си­ли с ЦСКА Мос­ква, Страс­бур­г и Пар­ти­зан по вре­ме на зим­ния си ла­гер в Ду­бай, съ­об­щи ръ­ко­водство­то на ти­ма. “О­ран­же­ви­те” ще от­пъ­ту­ват за ОАЕ на 15-ти яну­а­ри и ще се при­бе­рат на род­на зе­мя до 29-ти яну­а­ри. Има още

Васил Василев разучава „Театър на избата“

Ди­рек­то­рът на Ло­веш­кия те­а­тър Ва­сил Ва­си­лев е на крат­ко по­се­ще­ние в Кьолн, Гер­ма­ния, на­у­чи НГ. Там той ще тър­си твор­чес­ко сът­руд­ни­чес­т­во с  из­вес­т­ния “Те­а­тъ­ра на из­ба­та”, вто­ри по го­ле­ми­на и зна­че­ние в гра­да. Ко­ман­ди­ров­ка­та е свър­з­на и с гле­да­не на спек­так­ли. Ди­рек­то­рът се прид­ру­жа­ва от ре­жисьо­ра Ата­нас О’Ма­хо­ни и от до­ма­ки­на на те­а­тъ­ра Пет­ко Чер­нев.