Защо не подкрепих Минчо Казанджиев за кмет на Ловеч

Ло­веч гла­су­ва на ба­ло­таж за кмет. Са­моп­рех­ва­ли­ли­ят се пред­с­та­ви­тел на БСП Мин­чо Ка­зан­джи­ев по­лу­чи гор­чи­во­то хап­че за дей­ност­та си от граж­да­ни­те още на пър­ви тур.

Най-пос­ле за­поч­на да се случ­ва дъл­го­о­чак­ва­но­то по­ли­ти­чес­ко съ­буж­да­не на на­ши­те граж­да­ни. Те ста­ват по-са­мос­то­я­тел­но мис­ле­щи и ре­ша­ват да бъ­дат по-не­за­ви­си­ми от пос­то­ян­ни­те ме­ра­ци на пар­ти­и­те от ми­на­ло­то. На­ли БСП твър­ди, че са най-доб­ри­те спе­ци­а­лис­ти за уп­рав­ле­ние на об­щи­на Ло­веч, че мис­лят най-мно­го за доб­ро­то и бла­го­ден­с­т­ви­е­то на на­ро­да. Има още