Привличат италиански консорциум в Троян

Ев­ро­пейски кон­сор­ци­ум по ин­же­не­рин­г и ар­хи­тек­ту­ра “Ле­о­нар­до” за­я­вя­ва ин­те­рес за съв­мес­тна ра­бо­та с об­щи­на Тро­ян, съ­об­щи в чет­вър­тък кме­тът Мин­ко Аки­мов. Има още

Ревизират общинските фирми в Троян

Минко АкимовМинко Акимов, кмет на Троян

До 10 дни ще бъ­дат яс­ни об­щин­с­ки­те фир­ми в Тро­ян, на ко­и­то ще бъ­де из­вър­ше­на фи­нан­со­ва ре­ви­зия, съ­об­щи кме­тът Мин­ко Аки­мов. Има още

Френски булдог позира за Народен глас

Френски булдог позира за НГСладкият четиримесечен френски булдог на музиканта Павел Димитров, позира за снимка. Павел е син на култовия фотограф на „Народен глас“ от близкото минало Радослав Димитров, сега се е прибрал в Ловеч. Появата на черния булдог хвърля във възторг и младите дами, които го щракат за спомен.

Васил Мандев удари глиган, Амидов от Малиново – също

Амидов удари 280 кг глиган

Ав­джи­я­та и ли­дер на ДСБ в Ло­веч Ва­сил Ман­дев прос­на с един из­с­т­рел по­ре­ден гли­ган в съ­бо­та, на­у­чи НГ. То­ва ста­на в дру­жин­ка­та на Ма­ли­но­во и Дъб­ра­ва, за ко­я­то пи­сах­ме и в ми­на­лия брой. То­га­ва лов­джи­я­та от Ма­ли­но­во Ами­дов уда­ри пък 280-ки­лог­ра­мов ек­зем­п­ляр (виж сним­ка­та). Има още

„Шипково векува“ със Станчевски-Белевски

Христо БелевскиКольо СтанчевскиХристо Белевски и Кольо Станчевски (Народен глас)

Пи­са­тел­ски­ят тан­дем Кольо Стан­чев­ски и Хрис­то Бе­лев­ски (“Шип­ко­во се смее”) из­да­до­ха но­ва кни­га “Шип­ко­во ве­ку­ва”. Има още

Истинските лъжи на Милко Недялков – отговор на „Ловеч прес“

Милко Недялков от интервютоПри постоянния ни спор мнозина се чудят, кой е прав – НГ или Ловеч прес? Предлагаме ви финала на “победното” интервю с новия председател на Общинския съвет в Ловеч Милко Недялков, публикувано днес на сайта им (виж http://www.lovechpress.info, за да увериш). Има още

Икономиите от стачката се връщат в бюджета, каза зам.-министър Кирчо Атанасов

Ловешки учители на среща с Кирчо Атанасов

В та­зи по­луп­раз­на за­ла има ед­ни сма­за­ни и ра­зо­ча­ро­ва­ни учи­те­ли, за­що­то ре­зул­та­тът от стач­ка­та сма­за бъл­гар­ския учи­тел, из­тък­на учи­те­лят-син­ди­ка­лист Пла­мен Хрис­тов. Той за­пи­та гос­ту­ва­щия в Ло­веч зам.-ми­нис­тър на об­ра­зо­ва­ни­е­то Кир­чо Ата­на­сов от­къ­де ще дой­дат па­ри­те за по­ви­ше­ни­е­то на учи­тел­ски­те зап­ла­ти и къ­де ще оти­дат па­ри­те от ико­но­ми­и­те, нап­ра­ве­ни от стач­ка­та. Има още

Поне 3000 агенти на ДС сред кандидат-съветниците

По­не 3000 аген­ти има сред всич­ки кан­ди­да­ти в стра­на­та за об­щин­ски съ­вет­ни­ци на пос­лед­ни­те мес­тни из­бо­ри, на­у­чи НГ. Има още

Преговарят в Троянския манастир

Де­ле­га­ции на Рус­ка­та и на Ру­мън­ска­та пра­вос­лав­на цър­ква ще се срещ­нат днес в Тро­ян­ския ма­нас­тир, за да об­съ­дят ста­ту­та на т. нар. “Бе­са­раб­ска епар­хия” в Мол­до­ва, съ­об­щи БГНЕС. Има още