Джурасик парк в Троян, столицата – в Угърчин

Оригиналната идея на столичния архитект Жельо Ганчев, да се изгради “Джурасик парк” край Троян, е била отхвърлена заради натрупаната умора в участниците във форум за развитието на местния туризъм в столицата. Има още

Троянските авджии гътнаха 470 глигани

В Тро­ян­с­ко 470 от пла­ну­ва­ни­те за от­с­т­рел 560 ди­ви пра­се­та ве­че са мър­т­ви. До края на т.г. пла­нът оба­че ще бъ­де из­пъл­нен, съ­об­щи ръ­ко­во­ди­те­лят на Сд­ру­же­ние ЛРД-Тро­ян Иван До­чев. Има още

Спорът за „Илит“ – право на отговор

Не от­ри­чаме пра­во­то на заг­ри­же­ност от стра­на на об­щес­т­во­то относно ан­ти­об­щес­т­ве­ни­те про­я­ви на обществени мес­та, в то­ва чис­ло и на теж­ки ин­ци­ден­ти при ве­се­ле­ние на мла­ди­те хо­ра. Има още

Двойно ще плащат за патент фризьори и търговци на дребно

480 лв. вмес­то до­се­гаш­ни­те 240 ще пла­щат бръс­на­ри­те и фризьо­ри­те в Ло­веч в за­ви­си­мост от мес­то­на­хож­де­ни­е­то на обек­та Има още