Графити от САЩ – за коледно настроение

1.Ко­лум­бе, да ти еба лю­бо­пит­с­т­во­то!

2.Смърт­та е един­с­т­ве­но­то, ко­е­то ни е га­ран­ти­ра­но, ако меж­дув­ре­мен­но не се слу­чи не­що. Има още