И Нина Спасова се оказа щатен служител на ДС


nina_spasova И Нина Стефанова Спасова (53 г.), телевизионен журналист и доскорошен шеф на новините в БНТ (2001-2002) , се оказа щатен кадър на бившата Държавна сигурност, разкри в четвъртък комисията по досиетата. Има още

Д-р Анатолий Йорданов на посещение в Брюксел

На трид­нев­но ра­бот­но по­се­ще­ние в Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент в Брюк­сел за­ми­на­ха в по­не­дел­ник пред­с­та­ви­те­ли на ГЕРБ. От Ловеч е включен  д-р Ана­то­лий Йор­да­нов, об­лас­тен ръ­ко­во­ди­тел на ПП ГЕРБ Ловеч.  Има още

Липсва координация в борбата срещу корупцията – семинар по проект на ФАР

Бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во и ор­га­ни­те на власт­та тряб­ва да ра­бо­тят по­ве­че по пре­вен­ция на ко­руп­ци­я­та. То­ва е ед­на от ос­нов­ни­те пре­по­ръ­ки и зак­лю­че­ния от пред­с­та­ве­на­та ми­на­ла­та сед­ми­ца в Со­фия вто­ра фа­за на про­ект по ФАР за ук­реп­ва­не на ка­па­ци­те­та на Ко­ми­си­я­та по пре­вен­ция и про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та към МС. Има още

Минчо Казанджиев подкрепя мотопоход до Южна Африка

Кме­то­ве­те на Ло­веч, Вар­на, Ру­се и Зла­тог­рад под­к­ре­пят мо­то­рис­ти­те „Ев­ро­бай­кър“, ко­и­то  въз­на­ме­ря­ват да по­се­тят Юж­на Аф­ри­ка през след­ва­ща­та го­ди­на. Има още

Христо Василев: Читалището е като възкръснал „Титаник“

p4030400На снимката Христо Василев с многобройните награди на чиналището в Ябланица.

– Кои са най-изя­ве­ни­те със­т­ави на чи­та­ли­ще­то?

– На­ши­ят ду­хов ор­кес­тър учас­т­ва в на­ци­о­на­лен фес­т­ви­л в Оря­хо­во, пос­ве­тен на Ди­ко Или­ев. Там об­рах­ме ап­ло­дис­мен­ти­те, осо­бе­но с ед­но из­пъл­не­ние по пе­сен на Май­къл Джек­сън. Има още

Мъж от Глогово в кома след катастрофа

Мъж от се­ло Гло­го­во е в ко­ма и с опас­ност за жи­во­та при теж­ка ка­тас­т­ро­фа меж­ду два то­вар­ни ав­то­мо­би­ла око­ло 15,30 ч. на 2 де­кем­в­ри на пър­вок­ла­сен път Со­фия – Вар­на, съ­об­щи по­ли­ци­я­та Има още