Липсва координация в борбата срещу корупцията – семинар по проект на ФАР

Бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во и ор­га­ни­те на власт­та тряб­ва да ра­бо­тят по­ве­че по пре­вен­ция на ко­руп­ци­я­та. То­ва е ед­на от ос­нов­ни­те пре­по­ръ­ки и зак­лю­че­ния от пред­с­та­ве­на­та ми­на­ла­та сед­ми­ца в Со­фия вто­ра фа­за на про­ект по ФАР за ук­реп­ва­не на ка­па­ци­те­та на Ко­ми­си­я­та по пре­вен­ция и про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та към МС. На пред­с­та­вя­не­то при­със­т­ва вът­реш­ни­ят ми­нис­тър и пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та Ми­ха­ил Ми­ков. Сред пре­по­ръ­ки­те е т. нар. ро­та­ция на слу­жи­те­ли­те – нап­ри­мер, чо­век, кой­то из­да­ва раз­ре­ше­ния, да не се за­ни­ма­ва с то­ва по­ве­че от три го­ди­ни.

Мно­го е важ­но да се де­мон­с­т­ри­ра, че ня­кой в бъл­гар­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция е спе­ци­ал­но оп­ре­де­лен за от­го­вор­ност­та за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на ко­руп­ци­я­та, под­чер­та ръ­ко­во­ди­те­лят на про­ек­та Джон Хек. Спо­ред не­го, в ан­ти­ко­руп­ци­он­ни­те пла­но­ве тряб­ва да бъ­де за­ло­же­на пос­ле­до­ва­тел­ност, а не да се дейс­т­ва ед­нок­рат­но. Не мо­жем да се бо­рим с ко­руп­ци­я­та ка­то от­де­лен проб­лем. Тя е свър­за­на с на­чи­на, по кой­то по­ли­ти­ци­те про­я­вя­ват ак­тив­ност към оп­ти­ми­зи­ра­не на ра­бо­та­та на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та, ка­за Джон Хек (на сним­ка­та в сре­да­та).

Не­об­хо­ди­мо е по­не един ми­нис­тър да иг­рае ро­ля­та на ко­ор­ди­на­тор и да бъ­де пря­ко от­го­во­рен за дей­нос­ти­те сре­щу ко­руп­ци­я­та, из­тък­на клю­чо­ви­ят ек­с­перт по про­ек­та Алек­сан­дър Ка­шъ­мов. Не­го­ва­та ра­бо­та мо­же да бъ­де под­по­ма­га­на от спе­ци­ал­но зве­но. Бъл­гар­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во е съ­от­вет­с­т­ва на ев­ро­пейс­ко­то, но в бор­ба­та сре­щу ко­руп­ци­я­та лип­с­ва ко­ор­ди­на­ция меж­ду ин­с­ти­ту­ци­и­те, из­тък­на ек­с­пер­тът. Нуж­но е да се раз­г­ра­ни­чат пре­вен­ци­я­та и реп­ре­си­я­та ка­то по­ня­тия, фун­к­ции, от­го­вор­нос­ти и ин­с­т­ру­мен­ти, с ко­и­то ра­бо­тят. В Хо­лан­дия, нап­ри­мер, фун­к­ци­я­та пре­ван­тив­ност е по­е­та от спе­ци­ал­на струк­ту­ра, ко­я­то се за­ни­ма­ва с ин­тег­ри­те­та, а реп­ре­си­я­та е въз­ло­же­на на по­ли­ци­я­та, по­яс­ни той. В Лат­вия оба­че спе­ци­ал­но съз­да­де­на ан­ти­ко­руп­ци­он­на аген­ция е по­е­ла две­те фун­к­ции. Спо­ред Ка­шъ­мов, бъл­гар­с­ка­та ди­рек­ция би тряб­ва­ло да из­г­леж­да по то­зи на­чин. Пред­ло­же­ни­я­та по про­ек­та мо­гат да ста­нат ре­ал­ност един­с­т­ве­но, ако по­ли­ти­ци­те по­же­ла­ят то­ва, под­чер­та клю­чо­ви­ят ек­с­перт.

По те­ма­та за пре­вен­ци­я­та тряб­ва да е яс­но – ка­къв да е об­х­ва­тът, кой от­го­ва­ря, как­ва ко­ор­ди­на­ция е не­об­хо­ди­мо и с ко­го, как­то и как да се по­доб­рят ин­с­т­ру­мен­ти­те? Спо­ред Ка­шъ­мов, по­ли­ти­ка в пре­вен­ци­я­та е доб­ре да се пра­ви на 4 ни­ва: на­ци­о­нал­но, ре­ги­о­нал­но, вът­реш­но-ин­с­ти­ту­ци­о­нал­но и меж­ду­ре­ги­о­нал­но. Пра­вил­ни­ят под­ход е ин­с­ти­ту­ци­и­те да по­е­мат от­го­вор­нос­ти­те в свои ръ­це, по­со­чи Ка­шъ­мов и до­пъл­ни, че Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз ис­ка да знае, че ре­ги­о­ни­те се бо­рят с ко­руп­ци­я­та. Счи­та­ме, че по­ли­ти­чес­ка­та дис­ку­сия за ко­руп­ци­я­та е без­к­рай­на при­каз­ка. В ко­ор­ди­на­ци­я­та тряб­ва да учас­т­ват НПО, биз­не­сът, ме­ди­и­те и син­ди­ка­ти­те, тъй ка­то те са за­ин­те­ре­со­ва­ни­те стра­ни. Стран­но е оба­че неп­ра­ви­тел­с­т­ве­на ор­га­ни­за­ция да взи­ма по­ли­ти­чес­ки ре­ше­ния, за­що­то тя не мо­же да но­си по­ли­ти­чес­ка от­го­вор­ност, из­тък­на Ка­шъ­мов.

На сре­ща­та бе от­бе­ля­за­на не­об­хо­ди­мост­та от ук­реп­ва­не на ро­ля­та на Ко­ми­си­я­та по пре­вен­ция и про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та, как­то и от прак­ти­чес­ко­то при­ла­га­не на ця­ла­та нор­ма­тив­на ба­за, свър­за­на с пре­вен­ци­я­та на ко­руп­ци­я­та. 250 ма­гис­т­ра­ти са би­ли вклю­че­ни в обу­че­ние по ре­ги­о­ни в рам­ки­те на про­ек­та. Вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Ми­ха­ил Ми­ков по­со­чи, че те­ма­та за ук­реп­ва­не на ка­па­ци­те­та за про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та е из­к­лю­чи­тел­но важ­на и изис­к­ва мно­го го­ле­ми уси­лия не са­мо за из­ра­бот­ва­не­то на стра­те­гии, прог­ра­ми и про­ек­ти, а за съ­щин­с­ко­то им при­ла­га­не в прак­ти­ка­та. Ми­ков ка­за още, че ма­те­ри­а­ли­те от про­ек­та ще бъ­дат об­съ­де­ни в ко­ми­си­я­та, за да се тър­си по-ши­ро­ко при­ла­га­не на ре­зул­та­ти­те от не­го.

Свет­ла­на
ПЕТ­РО­ВА

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.