Ловешките полицаи излизат „да пушат“

По­ли­ца­и­те от Ло­веш­ка об­ласт се под­гот­вят за учас­тие в на­ци­о­нал­ни­те про­тес­ти, на­у­чи НГ. Очак­ва се по­ли­цейс­ки­те слу­жи­те­ли да се съ­бе­рат в съ­бо­та в 11 ч. пред сгра­да­та на Об­лас­т­на­та ди­рек­ция на по­ли­ци­я­та. Не е яс­но оба­че кол­ко от тях ще пос­ме­ят да под­к­ре­пят сто­лич­ни­те си ко­ле­ги Има още

Камен Кисимов за цензурираната картина на Апостола

Ловешкият художник Камен Кисимов взе отношение по поредния ловешки скандал с цензурата:

Въп­рос­ни­ят пор­т­рет на Ти­хо­мир Ан­то­нов ни­то е гейс­ки, ни­то пък ня­как­ва сме­ла твор­ба. В съ­ща­та из­лож­ба има и дру­ги опи­ти да се ри­су­ва Лев­с­ки, не по-мал­ко са­ти­рич­ни. Има още

Александър Кашъмов е адвокат на годината

Алек­сан­дър Ка­шъ­мов от „Прог­ра­ма дос­тъп до ин­фор­ма­ция“ бе из­б­ран от съ­деб­ни­те ре­пор­те­ри за ад­во­кат на го­ди­на­та. Наг­ра­да­та му връ­чи глав­ни­ят ре­дак­тор на сп. „Пра­вен свят“ Гер­ги­на Бан­ко­ва. Има още

Иван Сотиров: Стопираме „презареждането“ с ченгета

p42304832Хо­ра­та от “кръг­ла­та ма­са“, вклю­чи­тел­но Жельо Же­лев, учас­т­ва­ха в един сце­на­рий на ко­му­нис­ти­те и ДС за от­ла­га­не на про­ме­ни­те, ка­за Иван Со­ти­ров (СДС) във втор­ник ве­чер в Ло­веч. Жельо Же­лев не кри­е­ше, че е мар­к­сист, той от­ри­ча­ше Ле­нин, но не и Маркс. Оне­зи, ко­и­то то­га­ва се во­де­ха за съз­да­те­ли на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли, се ока­за­ха 90 про­цен­та чен­ге­та или убе­де­ни мар­к­сис­ти. То­ва е тра­ге­ди­я­та на СДС. Се­га за мен е мно­го важ­но да се разг­ра­ни­чим от те­зи хо­ра. За­що­то през го­ди­ни­те те пос­то­ян­но ни “пре­за­реж­да­ха“ с та­ки­ва хо­ра – мах­нем ед­ни, лъс­нат но­ви. Има още