Апатия е обхванала ловчалии – коментар след провала на протестното пушене в Ловеч

Ха­рак­тер­на чер­та за лов­ча­лии е апа­тич­ност­та към всич­ко, пи­ше сай­тът Ло­веч­ту­дей. За съ­жа­ле­ние, ко­га­то не ува­жа­ваш се­бе си и не дър­жиш на соб­с­т­ве­но­то си дос­тойн­с­т­во и чест, ня­ма как да изис­к­ваш то­ва от дру­ги­те Има още

Съдът отряза МВР да следи в интернет

Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд от­ме­ни на 11 де­кем­в­ри ре­ше­ние на трич­ле­нен със­тав на съ­да, с ко­е­то бе от­х­вър­ле­на жал­ба­та на Фон­да­ция “Прог­ра­ма за дос­тъп до ин­фор­ма­ция“ за сле­де­не­то в ин­тер­нет. Има още

Заради слаба наредба № 1, НГ в съда

За­ра­ди сла­ба­та нор­ма­тив­на на­ред­ба на об­щи­на­та и без­раз­бор­но­то да­ва­не на раз­ре­ши­тел­ни за удъл­жа­ва­не на ра­бот­но­то вре­ме, НГ вле­зе в съ­да през 2006 г. Това стана при опит да за­щи­тят чрез статия жи­ве­е­щи­те в бло­ка над рес­то­рант „На­ци­о­нал“.(Виж какво се прави днес по-долу) Има още

Затягат контрола над дискотеките

Со­ле­ни гло­би и от­не­ма­не на раз­ре­ши­тел­ни на соб­с­т­ве­ни­ци на нощ­ни уве­се­ли­тел­ни за­ве­де­ния за при­със­т­вие на ма­ло­лет­ни и не­пъл­но­лет­ни ли­ца пред­виж­дат из­ме­не­ния в На­ред­ба №1 на ОбС в Ло­веч. Има още

Спорът е за нарушените правила – коментар на Цветан С. Тодоров по повод скандала с портрета на Левски

Спо­рът за пор­т­ре­та на Лев­с­ки (худ. Ти­хо­мир Ан­то­нов) се тлас­ка към при­ли­ча си/не си при­ли­ча, за да се скрие глав­но­то. Има още

Раздадоха „Мечове“ в Ловеч, библиотеката бойкотира

В петък вечер об­щи­на Ло­веч раз­да­де го­диш­ни­те си наг­ра­ди за кул­ту­ра, из­кус­т­во и жур­на­лис­ти­ка “Ло­веш­ки меч“. Има още