Хроника на ловешката цензура през последните години – по повод гейпортрета на Левски

1. През 2002 г. об­щи­на­та в Ло­веч, без да из­тък­ва мо­ти­ви, от­не наг­ра­да­та „Ло­веш­ки меч“ за ли­те­ра­ту­ра от Кольо Стан­чев­с­ки за кни­га­та „Чеши език“. Про­тив ус­та­ва, об­щи­на­та я да­де на по­чи­на­лия жур­на­лист Люд­мил Аджар­с­ки. Има още