Димитър Мачуганов: За пореден път управляващите ни излъгаха

p4290508

За по­ре­ден път уп­рав­ля­ва­щи­те ни из­лъ­га­ха, след по­ре­ди­ца сре­щи на всич­ки ни­ва, каза пред протестиращите Димитър Мачуганов. 82 000 са ре­гис­т­ри­ра­ни­те зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли у нас. Об­ра­бот­ват се 32 млн. дка зе­мя, пла­ща­ме на 2,5 млн. ду­ши рен­та. Ние сме най-го­ля­ма­та со­ци­ал­на гру­па у нас. ЕС за­ла­га на зе­ме­де­ли­е­то ка­то на при­о­ри­тет, а у нас са под въп­рос до­ри ми­на­ло­го­диш­ни­те пет ле­ва, ко­и­то до­го­во­рих­ме с пре­диш­ния ми­нис­тър Ни­хат Ка­бил. Бе­ше за да­та 5-ти, бе­ше за 10-ти, бе­ше за 15-ти, се­га за 20-ти… Има още

Литекс спря парите за борба, бокс и мотори

“Ли­текс Ко­мерс” АД съ­об­ща­ва, че спи­ра фи­нан­си­ра­не­то на бор­цов клуб Сла­вия – Ли­текс, бок­сов клуб ЦСКА – Ли­текс, как­то и на “Ли­текс мо­тор спорт”. При­чи­на­та – гло­бал­на­та фи­нан­со­ва кри­за. Има още

Лидия Шулева: Да се даде рамо на бизнеса по време на кризата

Най-важ­на­та ан­тик­ри­зис­на мяр­ка е не да се хар­чи са­мо за со­ци­ал­ни прог­ра­ми, а да се да­де въз­мож­ност на фир­ми­те да ос­та­нат кон­ку­рен­т­ни в бор­ба­та за по­ръч­ки. То­ва за­я­ви в по­не­дел­ник в Ло­веч де­пу­та­тът от БНД Ли­дия Шу­ле­ва. Има още

В Летница ще правят завод за мантинели

Ман­ти­не­ли от нов клас с по-го­лям про­цент на за­дър­жа­не на пре­воз­ни­те сред­с­т­ва, ще бъ­дат про­из­веж­да­ни спо­ред ев­ро­пейс­ки­те нор­ми в за­вод за ме­тал­ни кон­с­т­рук­ции и сту­де­на об­ра­бот­ка на ме­та­ли в об­щи­на Лет­ни­ца, съ­об­щи „Фо­кус“. Има още