Валентин Стоянов: Намалете държавната администрация!

Ед­но от мно­го­то не­из­пъл­не­ни обе­ща­ния на се­гаш­ни­те уп­рав­ля­ва­щи е на­ма­ля­ва­не­то на дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция. Факт е, че въп­ре­ки пос­то­ян­ни­те “зак­ли­на­ния“ на трой­на­та ко­а­ли­ция за по-мал­ко бю­рок­ра­ция и ре­гу­ла­тор­ни ре­жи­ми, бро­ят на чи­нов­ни­ци­те не на­ма­ля­ва, а пос­то­ян­но рас­те – и то в ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ващ де­мог­раф­с­ки срив и твър­де­ния за раз­ши­ря­ва­не на т.нар. елек­т­рон­но пра­ви­тел­с­т­во, т.е. пре­дос­та­вя­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­ни ус­лу­ги по ин­тер­нет. Има още

Художникът Иван Хаджийски грее в изложба на Атанас Атанасов

atanas_atanassov_s_exhibition_in_sofia_press_gallery_2008_042Пор­т­рет на тро­я­нец грее в из­лож­ба­та на ху­дож­ни­ка Ата­нас Ата­на­сов и то­ва е не­го­ви­ят ко­ле­га
Иван Ха­джийс­ки от Тро­ян. Картината се нарича „Влюбената котка“ (на снимката в средата). Из­лож­ба­та бе от­к­ри­та ми­на­ла­та сед­ми­ца в Со­фия прес. Тя е ед­но
от най-стран­ни­те и не­о­би­чай­ни яв­ле­ния в съв­ре­мен­на­та ни плас­ти­чес­ка
кул­ту­ра, ка­за в сло­во­то си Свет­лин
Ру­сев.
Във вре­ме на пъл­на де­вал­ва­ция на се­ри­оз­ни­те кри­те­рии – един ху­дож­ник, из­вън из­ку­ше­ни­я­та на па­за­ра и дик­та­та на арт мо­да­та, си е поз­во­лил лук­са да бъ­де ве­рен на соб­с­т­ве­на­та си твор­чес­ка при­ро­да! Има още

Румен Христов: Ще се боря за всеки десен глас – интервю на Светлана Петрова

За­що ре­ших­те да се кан­ди­да­ти­ра­те?

Взех труд­но ре­ше­ние. Със си­гур­ност ня­ма­ше да учас­т­вам в над­п­ре­ва­ра­та, ако до­се­гаш­ни­ят пред­се­да­тел, Пла­мен Юру­ков, не бе­ше от­тег­лил кан­ди­да­ту­ра­та си. Има още

Лъчезар Филипов: България е космическа страна

На 27 но­ем­в­ри КДК-Ло­веч, има­ше скъ­пи гос­ти – на­ши­ят зем­ляк и во­дещ бъл­гар­с­ки учен в об­ласт­та на кос­ми­чес­ки­те из­с­лед­ва­ния и ас­т­ро­фи­зи­ка­та. Н.с.д.ф.н. Лъ­че­зар Фи­ли­пов, дъл­го­го­ди­шен зам.-ди­рек­тор на Ин­с­ти­ту­та за кос­ми­чес­ки из­с­лед­ва­ния при БАН, и не­го­вият ко­ле­га доц. Пе­тър Ге­нов, съ­ви­пус­ник от ВНВВУ „Г. Бен­ков­с­ки“ на пър­вия бъл­гар­с­ки ле­тец-кос­мо­навт, лов­ча­ли­я­та Ге­ор­ги Ива­нов. Има още