„Кръстиха“ паметника с коня в Ловеч

p41904621Сло­жи­ха обяс­ни­те­лен над­пис на още един па­мет­ник в цен­тъ­ра на гра­да, след ка­то две го­ди­ни кон­ни­кът сто­е­ше бе­зи­ме­нен. От съ­бо­та той има над­пис “ 1187 – на­ча­ло на Вто­ра­та бъл­гар­с­ка дър­жа­ва”. Не­от­дав­на бе пос­та­вен над­пис и на па­мет­ни­ка на По­па и той ве­че е Пат­ри­арх Ек­зарх Вто­ри. Та­ка се из­бяг­ват до­се­гаш­ни­те не­до­ра­зу­ме­ния сред гос­ти­те на Ло­веч.

Гавриил отива на погребението на Алексей Втори

Лов­чан­с­ки­ят вла­ди­ка Гав­ри­ил ще при­със­т­ва на опе­ло­то и пог­ре­бе­ни­е­то на пат­ри­ар­ха на Мос­к­ва и ця­ла Ру­сия Алек­сей II, ко­е­то ще се със­тои във втор­ник. Има още

Подписка за магистрала Хемус в Ловеч

На 8 де­кем­в­ри, по­не­дел­ник, от 16 ч. пред сгра­да­та на Об­щи­на Ло­веч, Об­лас­т­ни­ят из­пъл­ни­те­лен съ­вет на БНД- Ло­веч, и де­пу­та­тът Ли­дия Шу­ле­ва ще сло­жат на­ча­ло­то на под­пис­ка­та за ма­гис­т­ра­ла “Хе­мус” Има още