Нима БСП работи за излизане от ЕС? – коментар на Цветан С. Тодоров

Неадекватните реакции на червените управляващи след поредния шамар на Европейската комисия могат да се четат и като опит да излезем от ЕС. Защо? Ами защото Сергей Станишев каза, че не само няма да уволнява провалените министри, а настоява ЕС да поеме вината за световната криза и да уволни своите си министри. Защото Асен Гагаузов, вместо да се скрие от срам, говори, че ЕС ни “показвал мускули и ни наказва заради някой друг”?! Прочетете повече „Нима БСП работи за излизане от ЕС? – коментар на Цветан С. Тодоров“

Арестуват Петър Драшков на границата

Петър Драшков – брат на бившия зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков, е бил арестуван на ГКПП– Калотина. И двамата братя са ловчалии, завършили Езиковата гимназия. Прочетете повече „Арестуват Петър Драшков на границата“

Шулева: Държавата да отпуши кредитирането


За да се га­ран­ти­ра фи­нан­со­ва­та ста­бил­ност на стра­на­та е не­об­хо­ди­мо да се от­пу­ши кре­ди­ти­ра­не­то. То­ва за­я­ви на сре­ща с ло­веш­ки биз­нес­ме­ни де­пу­та­тът от БНД Ли­дия Шу­ле­ва. Прочетете повече „Шулева: Държавата да отпуши кредитирането“

Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч

  • p4080423Ве­че три дни от­как­то пи­са­те­лят Хрис­то Сто­я­нов (52 г.) е до­шъл в Ло­веч, а аз не мо­га ед­но из­ре­че­ние да до­вър­ша, без да ме пре­къс­не. Не му се сър­дя, и аз съм та­къв.

Хрис­то го­во­ри ху­ба­во, та­ка и пи­ше. Ав­тор е на де­се­ти­на кни­ги, с ко­и­то ус­пя да нас­т­рои сре­щу се­бе си про­ку­ра­ту­ра­, цър­к­ва­, по­ма­ци, пи­са­те­ли­. На­ри­чат го скан­да­лен пи­са­тел, за­що­то има свое мне­ние за всич­ко. Прочетете повече „Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч“

Това е положението, Марийке – коментар на НГ

На­ша­та чи­та­тел­ка Ма­рий­ка ни пи­та, за­що се са­мо­у­би Ах­мед Емин. Прочетете повече „Това е положението, Марийке – коментар на НГ“

Кметът инж. Иван Цаков за проблемите на Ябланица

– Ко­га ще бъ­де от­во­рен око­лов­ръс­т­ни­ят път на Яб­ла­ни­ца,
г-н кме­те?

– В рам­ки­те на ед­на сед­ми­ца. От­сеч­ка­та бе­ше зат­во­ре­на за ре­монт и ре­ха­би­ли­та­ция на два­та мос­та ве­че го­ди­на и три ме­се­ца. Се­га по­ла­гат из­нос­ва­щия слой на ас­фал­та. Прочетете повече „Кметът инж. Иван Цаков за проблемите на Ябланица“

Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ

Бившият водещ на седмичното публицистично предаване „Панорама“ Иван Гарелов е бил ръководител на резидентурата на Държавна сигурност в БНТ. Това съобщи пред националната телевизия в четвъртък Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата. Прочетете повече „Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ“