Нима БСП работи за излизане от ЕС? – коментар на Цветан С. Тодоров

Неадекватните реакции на червените управляващи след поредния шамар на Европейската комисия могат да се четат и като опит да излезем от ЕС. Защо? Ами защото Сергей Станишев каза, че не само няма да уволнява провалените министри, а настоява ЕС да поеме вината за световната криза и да уволни своите си министри. Защото Асен Гагаузов, вместо да се скрие от срам, говори, че ЕС ни “показвал мускули и ни наказва заради някой друг”?! Има още

Арестуват Петър Драшков на границата

Петър Драшков – брат на бившия зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков, е бил арестуван на ГКПП– Калотина. И двамата братя са ловчалии, завършили Езиковата гимназия. Има още

Шулева: Държавата да отпуши кредитирането


За да се га­ран­ти­ра фи­нан­со­ва­та ста­бил­ност на стра­на­та е не­об­хо­ди­мо да се от­пу­ши кре­ди­ти­ра­не­то. То­ва за­я­ви на сре­ща с ло­веш­ки биз­нес­ме­ни де­пу­та­тът от БНД Ли­дия Шу­ле­ва. Има още

Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч

  • p4080423Ве­че три дни от­как­то пи­са­те­лят Хрис­то Сто­я­нов (52 г.) е до­шъл в Ло­веч, а аз не мо­га ед­но из­ре­че­ние да до­вър­ша, без да ме пре­къс­не. Не му се сър­дя, и аз съм та­къв.

Хрис­то го­во­ри ху­ба­во, та­ка и пи­ше. Ав­тор е на де­се­ти­на кни­ги, с ко­и­то ус­пя да нас­т­рои сре­щу се­бе си про­ку­ра­ту­ра­, цър­к­ва­, по­ма­ци, пи­са­те­ли­. На­ри­чат го скан­да­лен пи­са­тел, за­що­то има свое мне­ние за всич­ко. Има още

Кметът инж. Иван Цаков за проблемите на Ябланица

– Ко­га ще бъ­де от­во­рен око­лов­ръс­т­ни­ят път на Яб­ла­ни­ца,
г-н кме­те?

– В рам­ки­те на ед­на сед­ми­ца. От­сеч­ка­та бе­ше зат­во­ре­на за ре­монт и ре­ха­би­ли­та­ция на два­та мос­та ве­че го­ди­на и три ме­се­ца. Се­га по­ла­гат из­нос­ва­щия слой на ас­фал­та. Има още

Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ

Бившият водещ на седмичното публицистично предаване „Панорама“ Иван Гарелов е бил ръководител на резидентурата на Държавна сигурност в БНТ. Това съобщи пред националната телевизия в четвъртък Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата. Има още

Йордан Василев: Смисълът на прехода беше да се запази ограбеното

i-vЙордан Василев е общественик, литератор, активен деец на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, както и в СДС. Главен редактор е на в-к “Демокрация” от февруари до края на август 1990 година.

Депутат е в 7 Велико Народно Събрание. Депутат в 36 Народно събрание, в което е председател и на Комисията за национална сигурност.Издигнат и избран от Троян. Има заслуги за запазването на икономиката в този край. Има още

Отпушват магистрала „Хемус“ наполовина

ivan_zakov

От­пуш­ват ма­гис­т­ра­ла “Хе­мус“ през Брес­т­ни­ца на­по­ло­ви­на, съ­об­щи пред НГ кме­тът на Яб­ла­ни­ца инж. Иван Ца­ков (на снимката вляво). То­ва оз­на­ча­ва, че до края на но­ем­в­ри ще вле­зе в дейс­т­вие само ед­но­то плат­но в по­со­ка София – Вар­на. Така поне ня­ма да се за­о­би­ка­ля през Злат­на Па­не­га. Вчера  НАПИ съобщи, че това ще стане на 3 декември.

След по­ре­ди­ца сре­щи на мяс­то и в сто­ли­ца­та не­ща­та пот­ръг­на­ха, ка­те­го­ри­чен е кме­тът. За­рабо­ти се и в по­чив­ни­те дни. Ако бе­ше та­ка пре­ди, от­дав­на да сме заб­ра­ви­ли за ре­мон­та. Има още

Трудно приемаме хората с увреждания

Со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не, дос­тъп­на­та сре­да за хо­ра с ув­реж­да­ния, про­ме­ни в май­чин­с­т­вото и За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел бя­ха об­съж­да­ни в пе­тък на кръг­ла ма­са в Ло­веч, ини­ци­и­ра­на от де­пу­та­та Да­рин­ка Стан­че­ва (НД­СВ). Има още