Лидия Шулева се среща със зърнопроизводители в Ловешко

Де­пу­та­тът Ли­дия Шу­ле­ва (БНД) има срещ­а с ло­веш­ки­те зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли в по­не­дел­ник, от 14,30 ч. в КДК в Ло­веч. Разговорът е по по­вод про­тес­тите на фер­ме­ри­те, как­то и ре­ал­ност­ите при на­ци­о­нал­ни­те доп­ла­ща­ния.