Длъжковска махала – между приказката и действителността


Ако не я тър­сиш, ня­ма да я на­ме­риш – тя е на мяс­то по­тай­но и злач­но. На­ми­ра се на три ки­ло­мет­ра западно от Тро­ян, след град­с­ко­то гро­би­ще, на­та­тък . Има още

Христо Стоянов ще гостува в Ловеч

Скан­дал­ни­ят пи­са­тел Хрис­то Сто­я­нов („Скри­ти­ят жи­вот на ед­на по­ма­ки­ня“, „Ко­пе­ле­то – Еван­ге­лие от Юда“) ще гос­ту­ва в Ло­веч след две сед­ми­ци с пре­ми­е­рата на най-но­ва­та кни­га „За­пис­ки по Бъл­га­рия“. Има още

Длъжковска махала – между приказката и действителността

Ако не я тър­сиш, ня­ма да я на­ме­риш – тя е на мяс­то по­тай­но и злач­но. На­ми­ра се на три ки­ло­мет­ра западно от Тро­ян, след град­с­ко­то гро­би­ще, на­та­тък . Има още