При закрити врати гледат делото за катастрофата на Нихат Зия

При зак­ри­ти вра­ти тръг­на в пе­тък де­ло­то на Ло­веш­кия ок­ръ­жен съд за теж­ка­та ав­то­мо­бил­на ка­тас­т­ро­фа край се­ло Мик­ре, при ко­я­то за­ги­на­ха че­ти­ри­ма ду­ши, а зам.-ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то Ни­хат Зия из­пад­на в про­дъл­жи­тел­на ко­ма, съ­об­щи ра­дио Фо­кус. Прочетете повече „При закрити врати гледат делото за катастрофата на Нихат Зия“

Брюксел: Сами се оправяйте с нередностите

В Брюк­сел счи­тат, че в Бъл­га­рия са­ми тряб­ва да си свър­шим ра­бо­та­та, а не да ча­ка­ме да спус­нат от го­ре ня­кой, кой­то да го нап­ра­ви вмес­то нас.На въп­рос на НГ към го­во­ри­те­ля на OLAF Йорг Во­ян как ра­бо­тят с не­ре­фор­ми­ра­на­та съ­деб­на сис­те­ма у нас, той от­вър­на: “Ня­ма с ко­го друг да ра­бо­тим, то­ва е по­ло­же­ни­е­то…“. Прочетете повече „Брюксел: Сами се оправяйте с нередностите“

Сергей Станишев е прав, но…- коментар на Цветан С. Тодоров

Ми­на­ла­та сед­ми­ца пре­ми­е­рът Сер­гей Ста­ни­шев ка­за пред фо­рум за Югоизточна Европа мно­го вер­ни не­ща за си­ту­а­ци­я­та у нас, за пре­са­та, за ано­ним­на­та жур­на­лис­ти­ка. Бих се под­пи­сал под вся­ка ед­на не­го­ва ду­ма. Но.. Прочетете повече „Сергей Станишев е прав, но…- коментар на Цветан С. Тодоров“

Димитър Горов ще подобрява движението в Ловеч

Червената об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция тряб­ва пър­во да по­доб­ри ор­га­ни­за­ци­я­та на дви­же­ние в гра­да и да съз­да­де ус­ло­вия за пар­ки­ра­не в цен­т­рал­на­та част. Прочетете повече „Димитър Горов ще подобрява движението в Ловеч“

Му­зи­ка­та е на почит в Киномания 2008

1218787054_shine20a20light20ost1Музиката е на осо­бе­на по­чит на таз­го­диш­на­та Ки­но­ма­ни­я­та. С раз­би­ва­щия му­зи­ка­лен филм на Мар­тин Скор­се­зе за „Ро­линг сто­унс“, на­ре­чен Shine A Light (Свет­не­те) на 7 но­ем­в­ри в НДК в Со­фия стар­ти­ра гран­ди­оз­но­то ки­но­съ­би­тие у нас, ко­е­то си съ­пер­ни­чи са­мо с  Фес­та на Сте­фан Ки­та­нов – Ки­та.

Ки­но­ма­ни­я­та пред­ла­га 90 заг­ла­вия, 80 от­ ко­и­то за пър­ви път се по­каз­ват у нас. Сред най-одум­ва­ни­те фил­ми за се­зо­на е „Хин­де­мит“ на Ан­д­рей Сла­ба­ков. Прочетете повече „Му­зи­ка­та е на почит в Киномания 2008“