ГЕРБ: Балонът ви спихва, г-н Станишев!

dr-iordanov1

Д-р Анатолий Йорданов

Ба­лонът ви спихва, г-н Ста­ни­шев, се казва в дек­ла­ра­ция на Об­лас­т­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на ПП ГЕРБ в  Ло­веч. Оттам из­ра­зя­ват ос­т­ро­то си и ка­те­го­рич­но въз­му­ще­ние по по­вод из­каз­ва­не­то на ми­нис­тър-пред­се­да­те­ля Сер­гей Дмит­ри­е­вич за “мут­ри­за­ци­я­та” на стра­на­та ни, ако ГЕРБ по­е­ме ръ­ко­вод­с­т­во­то. По-нанатък пише:

От ко­го ви е страх г-н Пре­ми­ер? Прочетете повече „ГЕРБ: Балонът ви спихва, г-н Станишев!“

Пишат на „Народен глас“ – Прави сте за кв. „Здравец“


Пи­ша по по­вод из­не­се­но­то в НГ (27.10.2008 г., бр. 78) за блок 210, кв. “Здра­вец” – на­пи­са­но­то е са­ма­та ис­ти­на. Прочетете повече „Пишат на „Народен глас“ – Прави сте за кв. „Здравец““

Анета Янкова-Пърликова ще играе Бергман в Ловеч

221

След бли­зо де­сет­го­диш­но от­със­т­вие от ло­веш­ка сце­на ак­т­ри­са­та Ане­та Ян­ко­ва- Пър­ли­ко­ва ще иг­рае от­но­во в но­ва­та пос­та­нов­ка „Псев­до­мо­ра­ли­те“ по Ин­г­мар Бер­г­ман. Ре­жисьо­рът Ва­ле­рий Пър­ли­ков („Сев­да“, „Три сес­т­ри“) е из­пол­з­вал кни­га­та на по­чи­на­лия през 2007 г. швед­с­ки ки­но­ре­жисьор „Лич­ни раз­го­во­ри“. В пи­е­са­та учас­т­ват още ак­тьо­ри­те Гер­га­на Ко­фар­джи­е­ва, Ни­ко­лай Чи­лов, Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва, Ивай­ло Ди­мит­ров. Пре­ми­е­ра­та е на ка­мер­ната сце­на на 21 но­ем­в­ри.

Градски легенди: Проклятието Бяла Анаста – да живееш вечно в Ловеч

p1155749До­се­га НГ пуб­ли­ку­ва пър­ви­те две час­ти от по­ре­ди­ца­та “Град­с­ки ле­ген­ди” на Цве­тан С. То­до­ров. Те раз­г­леж­да­ха въп­ро­си­те  со­чи ли Лев­с­ки пре­да­те­ли­те си, има­ло ли е пол­тар­гайст око­ло Ло­веч ? (Виж съ­от­вет­но бр. 62 и бр. 63).

Днес ви пред­ла­га­ме слу­чая с па­кос­ти­те на дя­вол­с­ко­то чис­ло 666. Как­то мно­зи­на лов­ча­лии пом­нят, пре­ди го­ди­ни в ло­веш­кия те­а­тър има­ше пи­е­са с та­ко­ва заг­ла­вие, ко­е­то се свър­за с ня­кои стран­ни случ­ки.

Град­с­ки­те ле­ген­ди са стран­на сме­си­ца на ис­тин­с­ки фак­ти с от­к­ро­ве­ни из­мис­ли­ци, но ро­де­ни в епо­ха­та на мас­ме­ди­и­те. За раз­ли­ка от фол­к­лор­ни­те ле­ген­ди, в ко­и­то днес мал­ци­на вяр­ват, град­с­ки­те ле­ген­ди са из­к­лю­чи­тел­но ус­той­чи­ви, за­що­то зву­чат ка­то ис­ти­на. Впро­чем, за по­ве­че­то хо­ра те са ис­ти­на.

Ло­веш­ки­те град­с­ки ле­ген­ди съ­че­та­ват спе­ци­фич­ни­те осо­бе­нос­ти от пси­хо­ис­то­ри­я­та на мес­т­ни­те жи­те­ли през 20 век.  В оп­ре­де­ле­ни пе­ри­о­ди от жи­во­та си аз съ­що съм вяр­вал в тях.

В го­ля­ма част те са фор­ми­ра­ни с по­мощ­та на жур­на­лис­ти­те, ко­и­то са им пре­да­ли под­хо­дя­ща за въз­п­ри­е­ма­не фор­ма. Мас­ме­ди­и­те про­дъл­жа­ват „ра­бо­та­та“ по те­зи ле­ген­ди и днес. То­ва оба­че не би­ва да ни пре­чи и  да ги виж­да­ме точ­но ка­то…. ле­ген­ди. Те са из­мис­ле­ни раз­ка­зи. Прочетете повече „Градски легенди: Проклятието Бяла Анаста – да живееш вечно в Ловеч“