Eвгений Узунов присъства в „Кървавото писмо“ за червените далавери в София

uzunovЕв­ге­ний Узу­нов, об­лас­тен пред­се­да­тел на БСП в Ло­веч, е ци­ти­ран в „Кър­ва­во­то пис­мо“, пос­ве­те­но на чер­ве­ни­те да­ла­ве­ри в Со­фия. На­ред с мно­го дру­ги слу­чаи за 15 го­ди­ни там се опис­ва и как зе­мя­та под ком­п­лекс „Спар­так“ е апор­ти­ра­на в „Со­фия Си­ти Към­па­ни“ АД. То­ва ста­на­ло меж­ду два­та ту­ра на кмет­с­ки­те из­бо­ри през но­ем­в­ри 2003 г., без офи­ци­ал­но гла­су­ва­но в СОС. Прочетете повече „Eвгений Узунов присъства в „Кървавото писмо“ за червените далавери в София“