Отпушват магистрала „Хемус“ наполовина

ivan_zakov

От­пуш­ват ма­гис­т­ра­ла “Хе­мус“ през Брес­т­ни­ца на­по­ло­ви­на, съ­об­щи пред НГ кме­тът на Яб­ла­ни­ца инж. Иван Ца­ков (на снимката вляво). То­ва оз­на­ча­ва, че до края на но­ем­в­ри ще вле­зе в дейс­т­вие само ед­но­то плат­но в по­со­ка София – Вар­на. Така поне ня­ма да се за­о­би­ка­ля през Злат­на Па­не­га. Вчера  НАПИ съобщи, че това ще стане на 3 декември.

След по­ре­ди­ца сре­щи на мяс­то и в сто­ли­ца­та не­ща­та пот­ръг­на­ха, ка­те­го­ри­чен е кме­тът. За­рабо­ти се и в по­чив­ни­те дни. Ако бе­ше та­ка пре­ди, от­дав­на да сме заб­ра­ви­ли за ре­мон­та. Прочетете повече „Отпушват магистрала „Хемус“ наполовина“

Трудно приемаме хората с увреждания

Со­ци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не, дос­тъп­на­та сре­да за хо­ра с ув­реж­да­ния, про­ме­ни в май­чин­с­т­вото и За­ко­на за дър­жав­ния слу­жи­тел бя­ха об­съж­да­ни в пе­тък на кръг­ла ма­са в Ло­веч, ини­ци­и­ра­на от де­пу­та­та Да­рин­ка Стан­че­ва (НД­СВ). Прочетете повече „Трудно приемаме хората с увреждания“