БСП хем се пълни, хем – не! – коментар на Цветан С. Тодоров

БСП в Ло­веч се под­м­ла­дя­ва, твър­ди в „Ло­веч прес“ ли­де­рът на местните со­циа­лис­ти­ Ди­ми­тър Го­ров. В съ­що­то вре­ме Ге­ор­ги Ка­ди­ев, сто­ли­чен об­щин­с­ки съ­вет­ник от БСП, ка­за пред БНР, че со­ци­а­лис­ти­те имат оче­вид­но де­мог­раф­с­ки проб­лем. Прочетете повече „БСП хем се пълни, хем – не! – коментар на Цветан С. Тодоров“

ВАС пренасрочи делото за „рекламните пари“ на Минчо Казанджиев

Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд (ВАС) пре­нас­ро­чи с два дни по-ра­но де­ло­то за т. нар. „рек­лам­ни па­ри“ на кме­та  на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев, за­ве­де­но по жал­ба на глав­ния ре­дак­тор на НГ Цве­тан То­до­ров със съдействието на Програма Достъп до Информация – вмес­то на 18 фев­ру­а­ри, то ще бъ­де гле­да­но на 16 фев­ру­а­ри 2009 г. Прочетете повече „ВАС пренасрочи делото за „рекламните пари“ на Минчо Казанджиев“