ВАС пренасрочи делото за „рекламните пари“ на Минчо Казанджиев

Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд (ВАС) пре­нас­ро­чи с два дни по-ра­но де­ло­то за т. нар. „рек­лам­ни па­ри“ на кме­та  на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев, за­ве­де­но по жал­ба на глав­ния ре­дак­тор на НГ Цве­тан То­до­ров със съдействието на Програма Достъп до Информация – вмес­то на 18 фев­ру­а­ри, то ще бъ­де гле­да­но на 16 фев­ру­а­ри 2009 г.

Дру­го­то де­ло, с пред­се­да­те­ля на Об­щин­с­кия съ­вет Мил­ко Не­дял­ков, за­се­га е  нас­ро­че­но за 19 март 2009 г.

Как­то сме пи­са­ли, на пър­ва ин­с­тан­ция АС – Ло­веч,  от­съ­ди пра­во на кме­та и на пред­се­да­те­ля на ОбС, да не пре­дос­та­вят све­де­ни­я­та кол­ко и на ко­го са да­де­ни па­ри­те за обя­ви и рек­ла­ма. Из­к­лю­че­ни­е­то е за в. „Ду­ма“ и „Но­ви­нар“, ко­и­то по де­ло­то с кме­та са­ми пре­дос­та­ви­ха фи­нан­со­ви до­ку­мен­ти за по­лу­че­ни­те па­ри. Всич­ки ос­та­на­ли мес­т­ни ме­дии ка­те­го­рич­но от­ка­за­ха да сът­руд­ни­чат по бит­ка­та за проз­рач­ност на об­щин­с­кия бю­джет и не­го­ви­те хар­чо­ве.

Не­от­дав­на ВАС по сход­но де­ло от Раз­г­рад ре­ши: ин­фор­ма­ци­я­та за об­щин­с­ки­те су­ми, да­де­ни на ме­дии за обя­ви и дру­ги ак­то­ве на об­щи­на­та, е об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция по сми­съ­ла на ЗДОИ. Тя след­ва да е пре­дос­та­ве­на при по­ис­к­ва­не и не мо­же да бъ­де от­каз­ва­на на ос­но­ва­ние, че дос­тъ­път за­ся­га ин­те­ре­си­те на тре­ти ли­ца и ня­ма тях­но­то из­рич­но съг­ла­сие. То­ва е та­ка, за­що­то ме­ди­и­те раз­г­ла­ся­ват ак­то­ве­те на об­щи­на­та, фи­нан­си­ра­на със сред­с­т­ва от об­щин­с­кия бю­джет. Ето за­що ме­ди­и­те не са тре­ти ли­ца по сми­съ­ла на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ, а за­дъл­же­ни су­бек­ти по сми­съ­ла на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ.

До то­зи из­вод стиг­на със­тав на ВАС по де­ло­то на сд­ру­же­ние „Цен­тър на неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции в Раз­г­рад“ сре­щу от­каз на кме­та на об­щи­на Раз­г­рад. С те­зи мо­ти­ви ВАС от­ме­ни ре­ше­ни­е­то на АС  в Раз­г­рад и пос­та­но­ви от­мя­на на от­ка­за на кме­та и връ­ща­не на пре­пис­ка­та за из­пъл­не­ние.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.