Как съсипаха Киркова махала край Ловеч

На нас, жи­те­ли­те на Кир­ко­ва ма­ха­ла, съд­ба­та от­ре­ди да бъ­дем два пъ­ти бе­жан­ци: бяг­с­т­во­то от Вар­дар­с­ка Ма­ке­до­ния през 1878 г., а след то­ва и при­ну­ди­тел­но из­сел­ва­не от род­но­то ни мяс­то, в соб­с­т­ве­на­та ни Ро­ди­на. Има още

„Псевдоморалите“ или врящата клетка на изневярата -рецензия на Цветан С. Тодоров

Във вря­що­то гър­не на се­мей­на­та из­не­вя­ра, по ръ­ба на ре­ли­ги­оз­на­та вя­ра и пер­вер­зи­я­та, без ми­лост и упой­ка, вър­ху опе­ра­ци­он­на ма­са (още се­мей­но лег­ло, кух­ня и тра­пе­за), с чер­но­бе­ли­те кос­тю­ми на бла­гоп­ри­ли­чи­е­то, ге­ро­и­те на “Псев­до­мо­ра­ли­те“ на Ва­ле­рий Пър­ли­ков (ре­жисьор, сце­ног­ра­фия и кос­тю­ми) ня­ма как да не те граб­нат. Има още

Гриша Ганчев бесен след загубата 2:0 от ЦСКА

Финансовият директор на Литекс Величко Дихонов призна, че веднага след поражението от ЦСКА (0:2) е имал тежък разговор с почетния президент на клуба Гриша Ганчев. „Той е бесен на всички ни, защото не успяхме да си свършим работата“, каза Дихонов. Има още