Шулева: Държавата да отпуши кредитирането


За да се га­ран­ти­ра фи­нан­со­ва­та ста­бил­ност на стра­на­та е не­об­хо­ди­мо да се от­пу­ши кре­ди­ти­ра­не­то. То­ва за­я­ви на сре­ща с ло­веш­ки биз­нес­ме­ни де­пу­та­тът от БНД Ли­дия Шу­ле­ва. Прочетете повече „Шулева: Държавата да отпуши кредитирането“

Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч

  • p4080423Ве­че три дни от­как­то пи­са­те­лят Хрис­то Сто­я­нов (52 г.) е до­шъл в Ло­веч, а аз не мо­га ед­но из­ре­че­ние да до­вър­ша, без да ме пре­къс­не. Не му се сър­дя, и аз съм та­къв.

Хрис­то го­во­ри ху­ба­во, та­ка и пи­ше. Ав­тор е на де­се­ти­на кни­ги, с ко­и­то ус­пя да нас­т­рои сре­щу се­бе си про­ку­ра­ту­ра­, цър­к­ва­, по­ма­ци, пи­са­те­ли­. На­ри­чат го скан­да­лен пи­са­тел, за­що­то има свое мне­ние за всич­ко. Прочетете повече „Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч“

Това е положението, Марийке – коментар на НГ

На­ша­та чи­та­тел­ка Ма­рий­ка ни пи­та, за­що се са­мо­у­би Ах­мед Емин. Прочетете повече „Това е положението, Марийке – коментар на НГ“

Кметът инж. Иван Цаков за проблемите на Ябланица

– Ко­га ще бъ­де от­во­рен око­лов­ръс­т­ни­ят път на Яб­ла­ни­ца,
г-н кме­те?

– В рам­ки­те на ед­на сед­ми­ца. От­сеч­ка­та бе­ше зат­во­ре­на за ре­монт и ре­ха­би­ли­та­ция на два­та мос­та ве­че го­ди­на и три ме­се­ца. Се­га по­ла­гат из­нос­ва­щия слой на ас­фал­та. Прочетете повече „Кметът инж. Иван Цаков за проблемите на Ябланица“

Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ

Бившият водещ на седмичното публицистично предаване „Панорама“ Иван Гарелов е бил ръководител на резидентурата на Държавна сигурност в БНТ. Това съобщи пред националната телевизия в четвъртък Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата. Прочетете повече „Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ“

Йордан Василев: Смисълът на прехода беше да се запази ограбеното

i-vЙордан Василев е общественик, литератор, активен деец на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, както и в СДС. Главен редактор е на в-к “Демокрация” от февруари до края на август 1990 година.

Депутат е в 7 Велико Народно Събрание. Депутат в 36 Народно събрание, в което е председател и на Комисията за национална сигурност.Издигнат и избран от Троян. Има заслуги за запазването на икономиката в този край. Прочетете повече „Йордан Василев: Смисълът на прехода беше да се запази ограбеното“