В Летница ще правят завод за мантинели

Ман­ти­не­ли от нов клас с по-го­лям про­цент на за­дър­жа­не на пре­воз­ни­те сред­с­т­ва, ще бъ­дат про­из­веж­да­ни спо­ред ев­ро­пейс­ки­те нор­ми в за­вод за ме­тал­ни кон­с­т­рук­ции и сту­де­на об­ра­бот­ка на ме­та­ли в об­щи­на Лет­ни­ца, съ­об­щи „Фо­кус“. То­ва за­я­ви Ни­ко­лай Ива­нов, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “СИ­ТА“ АД, при сим­во­лич­но­то из­вър­ш­ва­не на пър­ва коп­ка на за­во­да от ми­нис­тъ­ра на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­ус­т­ройс­т­во­то Асен Га­га­у­зов вчера. “За­во­дът за из­ра­бот­ка на ме­тал­ни кон­с­т­рук­ции и сто­ма­не­ни пред­паз­ни ог­ра­ди се из­г­раж­да за об­с­луж­ва­не­то на ин­ф­рас­т­рук­тур­но­то стро­и­тел­с­т­во в Се­вер­на Бъл­га­рия. Ще про­из­веж­да­ме ман­ти­не­ли от нов клас, съ­об­раз­но ев­ро­пейс­ки­те нор­ми. Ще доп­ри­не­сем за по-бе­зо­пас­но­то пъ­ту­ва­не и пре­дот­в­ра­тя­ва­не на път­нот­ран­с­пор­т­но­то про­из­шес­т­вие“, за­я­ви Ива­нов.

Той ка­за още, че ще бъ­дат про­из­веж­да­ни стъл­бо­ве за елек­т­роп­ре­нос­на­та мре­жа за Бъл­га­рия, как­то и ме­тал­ни кон­с­т­рук­ции за про­миш­ле­но­то стро­и­тел­с­т­во. Ни­ко­лай Ива­нов от­бе­ля­за, че ще про­дъл­жат с прог­ра­ма­та за обу­че­ние и ква­ли­фи­ка­ция на ра­бот­ни­ци­те.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s